Bernadeta Stasiak 16.08.2018 12:53

Zarządzenie nr 0050.163.2018

­

Zarządzenie nr 0050.163.2018
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój   
z dnia 26 lipca  2018 roku

 
w sprawie: zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym    (t.j.  Dz.U. z 2018 r. poz. 994 i poz.1000), art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U.  z 2017 r. poz. 2017 oraz z 2018 poz. 62 i poz. 1000)  oraz § 3 ust. 3 pkt 2  uchwały nr XLI/248/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie budżety gminy Kudowa-Zdrój na 2018 rok  zarządzam co  następuje:

§ 1

 Zaciąga się  kredyt krótkoterminowy w Banku Spółdzielczym w Kłodzku Filia Kudowa-Zdrój w rachunku bieżącym  w  kwocie  1.000.000,00 złotych  (słownie: jeden  milion   złotych) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2018  rok.

§ 2

Zabezpieczenie zaciągniętego kredytu stanowić będzie  weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 3

  Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz
Piotr Maziarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.163.2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.08.2018 12:53

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
16.08.2018 12:53 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)