Bernadeta Stasiak 16.08.2018 12:23

Zarządzenie nr 0050.162.2018

­

Zarządzenie Nr 0050.162.2018
Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój
z dnia 26 lipca 2018 r.

w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz regulaminu komisji przetargowej w Urzędzie Miasta w Kudowie – Zdroju

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 i poz. 1000) oraz art. 4 pkt 3) i 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 i poz. 2018) oraz art. 44 ust. 1 – 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 oraz z 2018 r., poz. 62 i poz. 1000) oraz obowiązującego Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

Ustala się regulamin postępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta w Kudowie – Zdroju o wartości szacunkowej:
1)    przekraczającej równowartość kwoty 30 000 euro netto,
2)    nieprzekraczającej  równowartości kwoty 30 000 euro netto,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Ustala regulamin komisji przetargowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

1.    Zobowiązuje się pracowników Urzędu Miasta w Kudowie – Zdroju do stosowania niniejszego zarządzenia przy udzielaniu zamówień publicznych, o których mowa w §1.
2.    Zobowiązuje się Zastępcę Burmistrza Miasta, Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta oraz kierowników referatów w Urzędzie Miasta Kudowa – Zdrój do poinformowania podległych pracowników o treści niniejszego zarządzenia
3.    Nadzór nad przestrzeganiem postanowień zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 4.

1.    Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed dnie wejścia w życie niniejszego zarządzenia stosuje się przepisy zarządzenia nr 330/14 Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju z dnia 27.11.2014 r. w sprawie zmiany regulaminu i procedur udzielania zamówień publicznych oraz regulaminu komisji przetargowej w Urzędzie Miasta Kudowy – Zdroju.
2.    Traci moc Zarządzenie nr 330/14 Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju z dnia 27.11.2014 r. w sprawie zmiany regulaminu i procedur udzielania zamówień publicznych oraz regulaminu komisji przetargowej w Urzędzie Miasta Kudowy – Zdroju.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Piotr Maziarz

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.162.2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.08.2018 12:23

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
16.08.2018 12:23 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)