Bernadeta Stasiak 16.08.2018 12:19

Zarządzenie nr 0050.161.2018

­

Zarządzenie  Nr 0050.161.2018          
Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju
z dnia 23 lipca 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalnie

Na podstawie § 4  ust. 2 pkt 3 i ust. 4 oraz § 7 ust. 1 uchwały Nr  XLVI/310/14  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014r., poz. 4113), Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

1.    Wyraża się zgodę na rozłożenie należności pieniężnej w wysokości 306,51  zł (słownie: trzysta sześć złotych  51/100), przysługującej od z tytułu opłat za świadczenia  za lokal mieszkalny przy  ul. /…/ w Kudowie – Zdroju, na 4 (cztery) raty miesięczne.
2.    Ustala się następujące kwoty rat i terminy ich płatności:

1)    75,51 zł – płatne w terminie do 31.07.2018r.;
2)    77,00 zł – płatne w terminie do 31.08.2018r.;
3)    77,00 zł – płatne w terminie do 30.09.2018r.;
4)    77,00 zł – płatne w terminie do 31.10.2018r.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Mieszkaniowej, Leśnej, Zieleni Miejskiej i Rolnictwa.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Piotr Maziarz

Wyłączenie na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z ochroną danych osobowych.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.161.2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.08.2018 12:19

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
16.08.2018 12:19 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)