Bernadeta Stasiak 23.07.2018 11:41

Ogłoszenie - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w rejonie ul. Słonecznej w gminie Kudwa-Zdrój, obręb Nowy Zdrój

­

OGŁOSZENIE

       
Na  podstawie art. 13,37,38,39,40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.121, poz. 50, poz. 650, poz. 1000, poz. 1089)  oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.1490)

BURMISTRZ  MIASTA  KUDOWA - ZDRÓJ
ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony

na   sprzedaż    n/w   nieruchomości  gruntowej niezabudowanej,  położonej w rejonie ul. Słonecznej w  Gminie  Kudowa -  Zdrój,   obręb Nowy Zdrój, księga wieczysta nr SW1K/00083376/0.  Nieruchomość jest wolna od obciążeń  i zadłużeń.  Działka gruntu posiada dostęp do pełnego uzbrojenia. Działka w kształcie prostokąta, ogrodzona;  mająca dostęp do drogi publicznej poprzez nieurządzoną drogę  od strony ul. Słonecznej. Na podstawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kudowa-Zdrój, sprzedający–Gmina Kudowa-Zdrój nie planuje w najbliższych latach urządzenia drogi dojazdowej do działki gruntu nr 5/2 w obrębie Nowy Zdrój. Gmina dopuszcza jednak możliwość wcześniejszego urządzenia drogi w porozumieniu z Kupującym wyłącznie na koszt  Kupującego na podstawie art. 16 ustawy o drogach publicznych.

Przeznaczenie nieruchomości w m.p.z.p.: usługi zdrowia, usługi turystyki, inne usługi, mieszkalnictwo pensjonatowe, stacja redukcyjno-pomiarowa gazu (oznacz. symbolem A-9-UZ, UT, MP, EG).


    - działka nr 5/2 (AM-1) o pow.  988 m2, cena wywoławcza wynosi  112 000 zł

Cena gruntu osiągnięta w drodze przetargu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT 23%.

                                            
Przetarg odbędzie się  29.08.2018 r. o godz. 10.00.  pok. nr 13 w Urzędzie Miasta w Kudowie - Zdroju.

Warunkiem   przystąpienia   do   przetargu   jest   wpłata   wadium   w wysokości  20% ceny wywoławczej, tj.        22 400 zł, w pieniądzu w kasie tut. Urzędu lub na konto Nr 82 9523 1011 0312 5325 2003 0020 Bank Spółdzielczy Kłodzko,  Filia  Kudowa -  Zdrój najpóźniej do  24.08.2018 r. Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu wadium na konto gminy.  
    W przypadku udziału w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, które obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa, konieczne jest stawiennictwo obojga małżonków lub w przypadku udziału jednego z nich przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka do wzięcia udziału w przetargu w jego imieniu; w przypadku rozdzielności majątkowej – przedstawienie dokumentu ustanawiającego rozdzielność. W przypadku osób reprezentujących osoby prawne – stosowne dokumenty potwierdzające reprezentację podmiotu.
    Wadium wpłacone przez Nabywcę nieruchomości zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy  w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości pokrywa Nabywca nieruchomości. Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto gminy.
    Przetarg może być odwołany z uzasadnionej przyczyny. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest  na stronie internetowej gminy Kudowa - Zdrój www.kudowa.pl, Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl i w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie – Zdroju ul. Zdrojowa 24 na tablicy ogłoszeń (parter) oraz w gablocie, która jest zlokalizowana przy siedzibie Urzędu.
    Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Kudowie - Zdroju p. nr 3 oraz pod nr telefonu (074) 8621710.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Ogłoszenie - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w rejonie ul. Słonecznej w gminie Kudwa-Zdrój, obręb Nowy Zdrój
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.07.2018 11:41

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
23.07.2018 11:41 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)