Bernadeta Stasiak 02.07.2018 09:26

Protokół nr XLVI/18 z dnia 28 maja 2018 r.

­

PROTOKÓŁ NR XLVI/18
z sesji Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju
z dnia 28 maja 2018 roku

GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI - 1400 - uruchomiono rejestrację audio oraz audiowizualną przebiegu sesji.
Zapis audio odzwierciedla rzeczywisty przebieg sesji i stanowi załącznik do protokołu.   

Ad.1)

Przewodnicząca Rady Miejskiej Sylwia Bielawska otworzyła XLVI sesję Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju. Przewodnicząca Rady poinformowała, że sesja będzie nagrywana.
Przewodnicząca Rady na podstawie listy obecności stwierdziła, że na sesji obecnych jest 13 radnych co stanowi quorum niezbędne do podejmowania uchwał.
Radni nieobecni:
1.    Mariusz Kieca                         - nieobecność usprawiedliwiona
2.    Bolesław Ziemianek                 - nieobecność usprawiedliwiona


Ad.2)

Przewodnicząca Rady odczytała proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
2.    Ustalenie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu  nr XLIV/18 z sesji Rady Miejskiej Kudowy -Zdroju z dnia 28.03.2018 r.
4.    Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
a)    zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kudowa-Zdrój za 2017 rok,
b)    absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok,
c)    zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa -Zdrój,
d)    zmian w budżecie gminy Kudowa - Zdrój na 2018 rok,
e)    zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój dla terenu położonego w Kudowie-Zdroju, działki nr 394/1 i 394/2 w obrębie Czermna.
5.    Głosowanie w sprawie podjęcia uchwał.
6.    Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac między sesjami.
7.    Interpelacje i zapytania radnych.
8.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
9.    Wnioski i oświadczenia mieszkańców Gminy.
10.    Zamknięcie sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nad przedstawionym porządkiem obrad.
Przewodnicząca Rady zgłosiła wniosek o wprowadzenie do pkt.4  porządku obrad jako podpunkt f - projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu  uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego  w sprawie podziału Powiatu Kłodzkiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz  liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
W związku z brakiem kolejnych wniosków  Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję nad porządkiem obrad.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie  wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu  uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego  w sprawie podziału Powiatu Kłodzkiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz  liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
W/w wniosek został przyjęty jednogłośnie. Za przyjęciem wniosku głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz,   T.Szełęga, M.Turoń, T.Żulińska.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Miejska ustaliła porządek obrad XLVI sesji, wg którego będzie obradowała w dniu 25.04.2018r., oraz że punkty 1 i 2 porządku obrad zostały zrealizowane.

Ad.3)
Radni nie zgłosili uwag do treści protokołu nr XLIV/18 z sesji Rady Miejskiej z dnia 28.03.2018 r.
Przy obecności 13 w/w protokół został przyjęty większością głosów.
za było                   -  12 radnych    
wstrzymała się     -      1 radna.
Za przyjęciem w/w protokołu głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz,   T.Szełęga, M.Turoń, T.Żulińska.
Wstrzymała się radna: J.M.Fabrycka.

Ad.4-5)
a)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kudowa-Zdrój za 2017 rok.
W trakcie dyskusji nad w/w projektem uchwały  obrady zakłócał mieszkaniec pan L.Nakoneczny.
Radny W.Duś zadawał pytania dotyczące kwot związanych z odszkodowaniem dla pracownika po wyroku sądowym.
Pani Skarbnik nie udzieliła radnemu pełnej odpowiedzi na zadane pytania.
Uchwała nr XLVI/292/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kudowa-Zdrój za 2017 rok została podjęta większością głosów.
Głosowano następująco:
za było                   - 10 radnych
przeciw było         -   0 radnych
wstrzymało się      -   3 radnych.

Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, A.Mróz, M.Olejarz,   T.Szełęga, M.Turoń.
Wstrzymali się radni: W.Duś, M.Midor-Burak, T.Żulińska.

b)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
Uchwała nr XLVI/293/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok została podjęta większością głosów.
Głosowano następująco:
za było                   - 10 radnych
przeciw było         -   0 radnych
wstrzymało się      -   3 radnych.

Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, A.Mróz, M.Olejarz,   T.Szełęga, M.Turoń.
Wstrzymali się radni: W.Duś, M.Midor-Burak, T.Żulińska.

c)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój.
Uchwała nr XLVI/294/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz,   T.Szełęga, M.Turoń, T.Żulińska.

d)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2018 rok.
Uchwała nr XLVI/295/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2018 rok została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz,   T.Szełęga, M.Turoń, T.Żulińska.

e)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój dla terenu położonego w Kudowie-Zdroju, działki nr 394/1 i 394/2 w obrębie Czermna.
Uchwała nr XLVI/296/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój dla terenu położonego w Kudowie-Zdroju, działki nr 394/1 i 394/2 w obrębie Czermna została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz,   T.Szełęga, M.Turoń, T.Żulińska.

f)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia opinii do projektu  uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego  w sprawie podziału Powiatu Kłodzkiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz  liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
Uchwała nr XLVI/297/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie wyrażenia opinii do projektu  uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego  w sprawie podziału Powiatu Kłodzkiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz  liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, T.Żulińska.

Ad.6)

Radni nie zgłosili pytań do sprawozdania Burmistrza Miasta z prac między sesjami.

Ad.7-8)

Radny B.Buksak zwrócił się do Burmistrza Miasta z następującymi pytaniami:
1)    czy zmniejszający się stan etatowy w KZWiK sp. z o.o. będzie miał wpływ na  jakość i terminowość wykonywanych przez ten podmiot zadań,
2)    czy wykonywany będzie remont chodnika przy ul. Nad Potokiem na odcinku od ul. Zdrojowej do ul. Głównej,
3)    czy została podpisana umowa z panem A.Gomółką.
Burmistrz Miasta udzielił odpowiedzi na pytania dotyczące remontu chodnika oraz podpisania umowy  z panem A.Gomółką.
Odpowiedzi na pytanie dotyczące sytuacji kadrowej w KZWiK sp. z o.o. udzielił Prezes spółki pan K.Kierończyk.
Randy W.Duś stwierdził, że cieszy go informacja dot. remontu chodnika przy ul. Nad Potokiem. Planuje zebranie z mieszkańcami i poinformuje ich o tym fakcie.

Ad.9)

Pan L.Nakoneczny  stwierdził, że na mieście słychać głosy, że radny W.Duś  jest winien Urzędowi Miasta 2.000 zł. Zwrócił się do radnego W.Dusia z pytaniem czy jest to prawda. Jeżeli tak to kiedy te kwotę wpłaci. Ponadto stwierdził, że  radny W.Duś  wprowadza harmider, robi wrażenie jak to radny działa, a nie wybudował chodników i ulic, które obiecał w kampanii wyborczej,  oraz  że radny wychodzi z komisji a później mówi, że  nic nie słyszy i na sesji  kłóci się z radnymi i Burmistrzem Miasta.
Radny W.Duś zwrócił się z pytaniem do w/w, czy  ma w stosunku do niego jakieś zarzuty, czy zarzuca mu coś konkretnego. Ponadto stwierdził, że nie wypowiada się na temat plotek.
Pani Skarbnik poinformowała, że na ma zaksięgowanego żadnego zobowiązania radnego wobec Urzędu Miasta.
Głos zabrał pan S.Kostecki, który poruszył sprawę termomodernizacji budynku szkoły przy ul. Szkolnej  i nieprawidłowości z nią związanych.
Wyjaśnień w w/w sprawie udzielił radca prawny pan W.Mrozek.
Głos zabrała mieszkanka  pani Z.Murańska-Łężna, która w nawiązaniu do w/w wypowiedzi stwierdziła, że każdy obywatel jeżeli wie o przestępstwie to ma obowiązek powiadomić o tym prokuraturę. Pogratulowała Burmistrzowi Miasta otrzymania absolutorium. Ponadto stwierdziła, że radnych wybiera się po to, aby mieli zdanie.  Nie rozumie jak można się wstrzymywać od głosu. Rozumie radnego W.Dusia, który ma wątpliwości i dlatego wstrzymuje się od głosu. Ponadto stwierdzała, że nie rozumie niedopuszczania Burmistrza Miasta do głosu przez Przewodniczącą Rady.
Radny M.Turoń stwierdził, że radni po wypowiedzi mieszkańca, jako funkcjonariusze publiczni powinni złożyć doniesienie do prokuratury. Zwrócił się z pytaniem co grozi radnym jeżeli tego nie zrobią.
Odpowiedzi udzielił pan W.Mrozek – radca prawny.
Radna E.Marecka-Szydło stwierdziła, że  bardzo często zdarza się Przewodniczącej Rady  nie dopuszczać do głosu Burmistrza Miasta oraz radcy prawnego.

Ad.10)

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła obrady XLVI sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI – 1550 – zakończono rejestrację audio i audiowizualną.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Sylwia Bielawska

 

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
B.Stasiak

Sesja nr XLVI/18 z dnia 28 maja 2018 roku – zapis wideo  https://sesje.kudowa.pl/av/2018/ses-20180528.mp4
Sesja nr XLVI/18 z dnia 
28 maja 2018 roku – zapis audio  https://sesje.kudowa.pl/av/2018/ses-20180528.mp3

Strona główna z sesjami Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju: https://sesje.kudowa.pl

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Protokół nr XLVI/18 z dnia 28 maja 2018 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.07.2018 09:26

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
12.09.2018 14:25 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
02.07.2018 09:26 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)