Bernadeta Stasiak 02.07.2018 09:16

Protokół nr XLV/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r.

­

PROTOKÓŁ NR XLV/18
z sesji Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju
z dnia 25 kwietnia 2018 roku

GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI - 1400 - uruchomiono rejestrację audio oraz audiowizualną przebiegu sesji.
Zapis audio odzwierciedla rzeczywisty przebieg sesji i stanowi załącznik do protokołu.   

Ad.1)
Przewodnicząca Rady Miejskiej Sylwia Bielawska otworzyła XLV sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju. Przewodnicząca Rady poinformowała, że sesja będzie nagrywana.
Przewodnicząca Rady na podstawie listy obecności stwierdziła, że na sesji obecnych jest 11 radnych co stanowi quorum niezbędne do podejmowania uchwał.
Radni nieobecni:
1.    Wiktor Gucz                            - nieobecność usprawiedliwiona
2.    Mariusz Kieca                         - nieobecność usprawiedliwiona
3.    Mirosław Olejarz                      - nieobecność usprawiedliwiona
4.    Bolesław Zemianek                  - nieobecność usprawiedliwiona

Ad.2)
Przewodnicząca Rady odczytała proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
2.    Ustalenie porządku obrad.
3.    Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie.
4.    Uroczyste wręczenie nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej Miasta Kudowy-Zdroju o nazwie „Mój dom na medal” oraz w konkursie na „Wystrój świąteczny budynków, witryn i balkonów w Kudowie-Zdroju”.
5.    Przyjęcie protokołu nr XLIII/18 z sesji Rady Miejskiej z dnia 27.02.2018 r.
6.    Rozpatrzenie projektów  uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
a)    nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną położonej w Kudowie-Zdroju,
b)    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 5 lat,
c)    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 5 lat,
d)    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy działki nr 257/39 i 257/40 obręb Nowy Zdrój (AM-2) na okres 10 lat,
e)    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy komina znajdującego się przy ul. Fabrycznej  na okres 10 lat.
7.    Głosowanie w sprawie podjęcia uchwał.
8.    Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac między sesjami.
9.    Interpelacje i zapytania radnych.
10.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
11.    Wnioski i oświadczenia mieszkańców Gminy.
12.    Zamknięcie sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nad przedstawionym porządkiem obrad.
Pani I.Biernacik – Skarbnik Gminy  zgłosiła wniosek o wprowadzenie do pkt.6  porządku obrad jako podpunkt f - projektu uchwały w sprawie  przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Kudowa-Zdrój  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi pomiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”, jako podpunkt g  -  projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój oraz jako podpunkt h - projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2018 rok .
Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję nad porządkiem obrad.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie  wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Kudowa-Zdrój  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi pomiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”.
W/w wniosek został przyjęty jednogłośnie. Za przyjęciem wniosku głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz,  T.Szełęga, M.Turoń, T.Żulińska.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr II/4/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej.
Przy obecności 12 radnych na sali w/w wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Za przyjęciem wniosku głosowali radni: S.Bielawska, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, T.Szełęga, M.Turoń, T.Żulińska.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie  wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój.
W/w wniosek został przyjęty jednogłośnie. Za przyjęciem wniosku głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz,  T.Szełęga, M.Turoń, T.Żulińska.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie  wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2018 rok.
W/w wniosek został przyjęty jednogłośnie. Za przyjęciem wniosku głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, T.Szełęga, M.Turoń, T.Żulińska.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Miejska ustaliła porządek obrad XLV sesji, wg którego będzie obradowała w dniu 25.04.2018r., oraz że punkty 1 i 2 porządku obrad zostały zrealizowane.

Ad.3)
Pan P.Rogalski przedstawiciel Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej Placówka SG w Kłodzku przedstawił informację dotyczącą działań prowadzonych przez straż graniczną na terenie  gminy Kudowa-Zdrój oraz na terenie objętym uch działalnością
Pan G.Dacyszyn – Komendant Komisariatu Policji w Kudowie-Zdroju przedstawił informację dotyczącą działań policji na terenie gminy Kudowa-Zdrój.
Pan S.Jakubiec – Komendant Straży Miejskiej przedstawił informację dotyczącą  działań prowadzonych przez  Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej  w Kłodzku  na gminy Kudowa-Zdroj oraz powiatu kłodzkiego oraz informację dotyczącą działań prowadzonych przez jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kudowie-Zdroju i działań Straży Miejskiej na terenie gminy Kudowa-Zdrój.

Ad.4)
Burmistrz Miasta, Z-ca Burmistrza Miasta oraz Przewodnicząca Rady wręczyli symboliczne czeki oraz dyplomy okolicznościowe laureatom konkursu za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej Miasta Kudowy-Zdroju o nazwie „Mój dom na medal” oraz w konkursie na „Wystrój świąteczny budynków, witryn i balkonów w Kudowie-Zdroju”.

Ad.5)
Radni nie zgłosili uwag do treści protokołu nr  XLIII/18 z sesji Rady Miejskiej z dnia 27.02.2018 r.  
Przy obecności 11 w/w protokół został przyjęty jednogłośnie.
Za przyjęciem w/w protokołu głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka,  D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, T.Szełęga, M.Turoń,  T.Żulińska.

Ad.6-7)

a)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną położonej w Kudowie-Zdroju.
Uchwała nr XLV/284/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną położonej w Kudowie-Zdroju została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, T.Szełęga, M.Turoń,   T.Żulińska.

b)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 5 lat.
Uchwała nr XLV/285/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 5 lat  została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, T.Szełęga, M.Turoń, T.Żulińska.

c)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 5 lat.
Uchwała nr XLV/286/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 5 lat  została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, T.Szełęga, M.Turoń,    T.Żulińska.
d)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy działki nr 257/39 i 257/40 obręb Nowy Zdrój (AM-2) na okres 10 lat.
Uchwała nr XLV/287/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy działki nr 257/39 i 257/40 obręb Nowy Zdrój (AM-2) na okres 10 lat  została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka,   D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz,  T.Szełęga, M.Turoń,    T.Żulińska.

e)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy komina znajdującego się przy ul. Fabrycznej  na okres 10 lat.
Uchwała nr XLV/288/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy komina znajdującego się przy ul. Fabrycznej  na okres 10 lat  została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, T.Szełęga, M.Turoń,  T.Żulińska.

f)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Kudowa-Zdrój  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi pomiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”.
Uchwała nr XLV/289/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Kudowa-Zdrój  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi pomiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”  została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, T.Szełęga, M.Turoń, T.Żulińska.

g)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój.
Uchwała nr XLV/290/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś,  J.M.Fabrycka, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, T.Szełęga, M.Turoń, T.Żulińska.

h)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2018 rok.
Uchwała nr XLV/291/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2018 rok została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, D.Kandefer E.Marecka-Szydło, A.Mróz,  T.Szełęga, M.Turoń,   T.Żulińska.

Ad.8)

Radni nie zgłosili pytań do sprawozdania Burmistrza Miasta z prac między sesjami.

Ad.9-10)

Radny W.Duś  zwrócił się z wnioskiem, aby podczas kudowskiej majówki toalety w Parku Zdrojowym były czynne dłużej oraz z wnioskiem dot. wykonania przed rozpoczęciem sezonu wakacyjnego remontu części chodnika przy ul. Nad Potokiem. Radny poinformował, że chciałby wystąpić do PKS Kłodzko z prośbą o zmianę godzin połączenia autobusowego funkcjonującego w sezonie wakacyjnym na trasie Kłodzko-Kudowa-Zdój – Karłów.
Burmistrz Miasta ustosunkował się do wniosków zgłoszonych przez radnego.
Radny M.Turoń  zwrócił się z pytaniem kiedy zostanie rozstrzygnięty konkurs na wsparcie dla organizacji   pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.
Burmistrz Miasta udzielił odpowiedzi na w/w wniosek.

Ad.7)
Pani A.Szewczyk zwróciła się z wnioskiem o remont drogi na Pstrażną oraz zwróciła się z pytaniem, czy gmina składała wnioski, projekty na ten cel. Jeżeli tak to chciałaby uzyskać informacje na ten temat.
Burmistrz Miasta zaprosił mieszkankę  na spotkanie, na którym udzieli Jej odpowiedzi na pytania.
Pan L.Nakoneczny poruszył sprawę remontu chodnika przy ul. Moniuszki i ul. Spacerowej przeprowadzonego podczas kadencji poprzedniego Burmistrza Miasta oraz podziękował Burmistrzowi Miasta za „połatanie”   dziur na ul. Spacerowej.
Radna E.Marecka-Szydło odniosła się do artkułu z dnia 20 marca br. zamieszczonego przez radną M.Midor-Burak na portalu internetowym „Obywatelska Kudowa”.  Radna odczytała swoją opinię dot. zamieszczonego artykułu.
Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję między radna E.Marecką-Szydło a radną M.Midor-Burak.
Pani J.Stosio zwróciła się z wnioskiem o ustawienie ławek w Parku Zdrojowym oraz rozważenie  zmiany  kursu kolejki jeżdżącej po Parku.
Burmistrz Miasta ustosunkował się do w/w wniosków.
Burmistrz Miasta poinformował zebranych, że gmina Kudowa-Zdrój  stała się właścicielem zbiornika wody pitnej w Darnkowie.  
Pabni B.Kopeć -  sekretarz gminy przedstawiła informację dot. procesu związanego z komunalizacją w/w zbiornika.
Salę obrad opuścił radny W.Duś. Na sali obrad pozostało 10 radnych.
Pan M.Bogdal – Prezes sp. z o.o. Basen „Wodny Świat”  przedstawił informację dot. funkcjonowania  basenu.
Salę obrad opuścił radny M.Turoń. Na sali obrad pozostało 9 radnych.
Pan W.Mrozek  Przewodniczący Rady Nadzorczej Basen Wodny Świat sp. z o.o. odniósł się  do wpisu radnej M.Midor-Burak zamieszczonego w dniu 14 kwietnia br. na portalu obywatelskakudowa.pl.
Podczas wypowiedzi pana W.Mrozka obrady zakłócał pan L.Nakoneczny.
Przewodnicząca Rady kilkukrotnie upominała w/w i prosiła o niezabieranie głosu bez jego udzielenia.
Pan W.Mrozek przekazał na ręce Przewodniczącej Rady komunikat odnoszący się do wpisu na stronie Stowarzyszenia Obywatelska Kudowa. Komunikat stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Radna M.Midor-Burak stwierdziła, że artykuł pana H.Cholawskiego i jej wpis to były głosy społeczne. Ponadto poinformowała, że dostarczy na ręce Przewodniczącej Rady informację, dlaczego nie opublikowała  sprostowania na stronie Stowarzyszenia.  

Ad.8)
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła obrady XLV sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI – 1705 – zakończono rejestrację audio i audiowizualną.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Sylwia Bielawska


Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
B.Stasiak

Sesja nr XLV z dnia 25 kwietnia 2018 roku – zapis wideo  https://sesje.kudowa.pl/av/2018/ses-20180425.mp4
Sesja nr XLV z dnia 25 kwietnia 2018 roku  - zapis audio  https://sesje.kudowa.pl/av/2018/ses-20180425.mp3

Strona główna z sesjami Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju: https://sesje.kudowa.pl

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Protokół nr XLV/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.07.2018 09:16

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
13.09.2018 09:38 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
02.07.2018 09:16 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)