UCHWAŁA Nr XLV/286/18
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 5 lat

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232, Dz. U. z 2018 r. poz. 130) oraz art. 37 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 i poz. 50) oraz § 2 uchwały Nr V/20/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kudowa-Zdrój (Dz. Urz. Woj. Doln. 1095), Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy z przeznaczeniem na cele rolne związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego z /..../ na okres 5 lat, dla gruntu stanowiącego własność gminy Kudowa – Zdrój, położonego w Kudowie – Zdroju na części nieruchomości oznaczonej jako działka numer 203/4 obręb Nowy Zdrój (AM-7) o powierzchni 21146 m2.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Uzasadnienie
Uchwała ma na celu umożliwienie zawarcia 5 letniej umowy dzierżawy z Dzierżawcą, który na przedmiotowej nieruchomości prowadzi działalność rolniczą. Odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat wymaga zgody Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt.9 lit. a  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz art. 37 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XLV/286/18
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:27.04.2018 09:51
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:10.12.2018 12:22
Liczba wyświetleń dokumentu: 56