wersja do wydruku Arkadiusz Sip 16.04.2018 14:22

Burmistrz Miasta Kudowa - Zdrój ogłasza i zaprasza do składania ofert w konkursie na realizację świadczenia zdrowotnego „Szczepienia przeciwko czynnikom ryzyka raka szyjki macicy dziewczynek urodzonych w 2005 r. i zamieszkałych w Kudowie - Zdroju”

Kudowa - Zdrój, dnia 16.04.2018 r.

 

Burmistrz Miasta Kudowa - Zdrój

ogłasza i zaprasza do składania ofert w konkursie na realizację świadczenia zdrowotnego

„Szczepienia przeciwko czynnikom ryzyka raka szyjki macicy dziewczynek urodzonych w 2005 r. i zamieszkałych w Kudowie - Zdroju”

 

Konkurs ofert ogłasza się na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938)
i ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 160).

 

Do konkursu ofert mogą przystąpić podmioty spełniające wymagania określone w „Szczegółowych warunkach konkursu ofert”.

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z formularzem oferty i wzorem umowy można pobrać
ze strony internetowej udzielającego zamówienia pod adresem: www.kudowa.pl  lub odebrać
w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju, ul. Zdrojowa 24, pokój 11 codziennie od 800 – 1500 począwszy od dnia 16.04.2018r.

Umowa na realizację programu zawarta będzie na okres od  maja 2018 r. do 31 grudnia 2018 roku.

Oferty należy składać w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, w zamkniętych kopertach opatrzonych nazwą i adresem Oferenta.

Kopertę należy opisać:

„Oferta – Konkurs na realizację świadczenia zdrowotnego w zakresie szczepienia przeciwko czynnikom ryzyka raka szyjki macicy dziewczynek urodzonych w 2005 r. i zamieszkałych
w Kudowie - Zdroju”

 

Oferty należy składać w terminie do 7 maja 2018 r. do godz. 14⁰⁰ w siedzibie udzielającego zamówienia, tj. Biuro Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta Kudowa – Zdrój, ul. Zdrojowa 24.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  07.05.2018 r. o godzinie 15 00 w pok. 13 Urzędu Miasta Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24.

Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Konkurs ofert trwa do czasu rozstrzygnięcia.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń oraz
na stronie internetowej wyżej wskazanej, do dnia 11.05.2018 r.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu.

Burmistrz Miasta

Piotr Maziarz

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Burmistrz Miasta Kudowa - Zdrój ogłasza i zaprasza do składania ofert w konkursie na realizację świadczenia zdrowotnego „Szczepienia przeciwko czynnikom ryzyka raka szyjki macicy dziewczynek urodzonych w 2005 r. i zamieszkałych w Kudowie - Zdroju”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.04.2018 14:22

Rejestr zmian dokumentu

pokaż