UCHWAŁA Nr XLIV/278/18
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części działki nr 572 obręb Słone (AM-17) na okres 10 lat

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a)  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232, Dz. U. z 2018 r. poz. 130) oraz art. 37 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 i poz. 50) oraz § 2 uchwały Nr V/20/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kudowa-Zdrój (Dz. Urz. Woj. Doln. 1095), Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy z przeznaczeniem na prowadzenie działalności – kantor wymiany walut oraz miejsca postojowe przy prowadzonej działalności z /..../ na okres 10 lat, dla gruntu o pow. 54,6 m2 stanowiącego własność gminy Kudowa – Zdrój, zabudowanego budynkiem (kantorem) należącym do Dzierżawcy oraz wykorzystywanego w ułamkowej części działki o pow. 196 m2 na miejsca postojowe przy prowadzonej działalności, położonego w Kudowie – Zdroju na części nieruchomości oznaczonej jako działka numer 572 obręb Słone (AM-17).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XLIV/278/18
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:04.04.2018 12:27
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:10.12.2018 12:20
Liczba wyświetleń dokumentu: 53