UCHWAŁA Nr XLII/267/18
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie planu pracy Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 i poz. 2232) oraz § 31 ust. 2 uchwały nr  XXXIX/235/17 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kudowa – Zdrój (Dz. Urz. Woj. Doln. 2017, poz. 4463), Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się plan pracy Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju na rok 2018:
I kwartał
28 marzec - Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie.
II kwartał
25 kwiecień - Przygotowanie miasta do sezonu turystycznego.
30 maj – Realizacja programów miasta finansowanych i współfinansowanych ze środków zewnętrznych pozyskanych przez Gminę.
 - Sprawozdanie z realizacji programów wynikających ze Strategii Rozwoju Miasta.
III kwartał
26 wrzesień - Informacja na temat wniosków mających na celu pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację zadań Gminy.
IV kwartał
24 październik - Informacja na temat działań proekologicznych podejmowanych przez miasto, w tym: gospodarka  niskoemisyjna, rekultywacja wysypiska śmieci, PSZOK, utylizacja azbestu.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

 

Uzasadnienie
Na podstawie  § 31 ust. 2  Statutu Gminy Kudowa – Zdrój Rada Miejska Kudowy – Zdroju ustala plan pracy  Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju na dany rok. Plan pracy obejmuje wskazanie terminów sesji zwyczajnych Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju. W świetle przywołanego wyżej postanowienia Statutu sesjami zwyczajnymi są sesje ustalone w planie pracy Rady Miejskiej oraz zwoływane na wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XLII/267/18
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:02.02.2018 10:34
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:04.12.2018 10:32
Liczba wyświetleń dokumentu: 60