UCHWAŁA Nr XLII/259/18
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat dla gruntu zabudowanego pawilonem handlowym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a)  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232) oraz art. 37 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 i poz. 2260 oraz z 2017 r., poz. 624, poz. 820, poz. 1509, poz. 1529, poz. 1595) oraz § 2 uchwały Nr V/20/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kudowa-Zdrój (Dz. Urz. Woj. Doln. 1095), Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej z /..../ na okres 10 lat, dla gruntu stanowiącego własność gminy Kudowa – Zdrój, zabudowanego pawilonem handlowym wybudowanym ze środków własnych Dzierżawcy, położonego w Kudowie – Zdroju na części nieruchomości oznaczonej jako działka numer 200/10 obręb Stary Zdrój (AM-8) o powierzchni 56 m2.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XLII/259/18
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:02.02.2018 09:47
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:10.12.2018 12:17
Liczba wyświetleń dokumentu: 55