UCHWAŁA Nr XLII/256/18
Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju
z dnia 31 stycznia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 i poz. 2232) oraz na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) – Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XLI/252/17 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania wprowadza się następujące zmiany:
1)    załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
2)    załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta  Kudowa – Zdrój.
§ 3.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
§ 4.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XLII/256/18
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:02.02.2018 09:25
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:23.10.2018 09:47
Liczba wyświetleń dokumentu: 66