UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2018 ROKU

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2018 ROKU

UCHWAŁA NR XLII/256/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania  kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2018 r., poz.622

UCHWAŁA NR XLII/257/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 31 stycznia 2018 r.  w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych  funkcjonującego w strykturach Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju

UCHWAŁA NR XLII/258/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 31 stycznia 2018 r.  w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kudwoa-Zdrój na lata 2018-2022

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2018 r., poz.623

UCHWAŁA NR XLII/259/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 31 stycznia 2018 r.  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat dla gruntu zabudowanego pawilonem handlowym

UCHWAŁA NR XLII/260/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 31 stycznia 2018 r.  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat dla gruntu zabudowanego budynkiem handlowo-usługowym

UCHWAŁA NR XLII/261/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 31 stycznia 2018 r.  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat dla gruntu zabudowanego budynkiem o funkcji handlowo-usługowej

UCHWAŁA NR XLII/262/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 31 stycznia 2018 r.  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat dla gruntu zabudowanego budynkiem handlowo-usługowym

UCHWAŁA NR XLII/263/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 31 stycznia 2018 r.  w sprawie rozpatrzenia skargi Mirosława Hostyńskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwały Nr XXXVII/214/17 i Nr  XXXVII/251/17 w sprawie zmiany nazwy ulicy w Kudowie-Zdroju

UCHWAŁA Nr XLlI/264/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 31 stycznia 2018 r.  w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018

UCHWAŁA Nr XLlI/265/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 31 stycznia 2018 r.  w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2018 rok

UCHWAŁA NR XLII/266/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 31 stycznia 2018 r.  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych na okres 10 lat

UCHWAŁA NR XLII/267/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie: planu pracy Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju na rok 2018

UCHWAŁA NR XLII/268/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie: planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju na rok 2018


UCHWAŁA NR XLIII/269/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie: upoważnienia Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu  oraz przyjęcia do  realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa budynku żłobka i przedszkola o podwyższonym standardzie energooszczędności w Kudowie-Zdroju"

UCHWAŁA NR XLIII/270/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Kudowa-Zdrój do Klastra Energii ARES

UCHWAŁA NR XLIII/271/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę nr II/4/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie powołania stałych Komsji Rady Miejskiej

UCHWAŁA NR XLIII/272/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę nr II/4/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie powołania stałych Komsji Rady Miejskiej

UCHWAŁA NR XLIII/273/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie planu pracy Komsji uzdrowiskowej Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju na 2018 rok


UCHWAŁA Nr XLlV/274/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 marca 2018 r.  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA Nr XLlV/275/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 marca 2018 r.  w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2018 rok

UCHWAŁA Nr XLlV/276/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 marca 2018 r.  zmianiająca uchwałę nr nr XXXVI/212/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia spółce Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kudowie –  Zdroju zadań własnych gminy Kudowa – Zdrój

UCHWAŁA NR XLIV/277/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 marca 2018 r.  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części działki nr 574 i 575 obręb Słone na okres 10 lat

UCHWAŁA NR XLIV/278/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 marca 2018 r.  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części działki nr 572 obręb Słone na okres 10 lat

UCHWAŁA NR XLIV/279/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 marca 2018 r.  w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych funkcjonującego w strukturach Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju

UCHWAŁA NR XLIV/280/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 marca 2018 r.  w sprawie przyjęcia raprotu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Kudowa-Zdrój za rok 2017

UCHWAŁA NR XLIV/281/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 marca 2018 r.  w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kudowa-Zdrój w 2018 roku

UCHWAŁA NR XLIV/282/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 marca 2018 r.  w sprawie podziału Gminy Kudowa-Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych  wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2018 r., poz.1829

UCHWAŁA NR XLIV/283/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 marca 2018 r.  w sprawie podziału Gminy Kudowa-Zdrój na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2018 r., poz.1830


UCHWAŁA NR XLV/284/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 25 kwietnia 2018 r.  w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną położonej w Kudowie-Zdrju

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2018 r., poz.2410

UCHWAŁA NR XLV/285/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 25 kwietnia 2018 r.  w sprawie wyrażenia zgody  na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 5 lat

UCHWAŁA NR XLV/286/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 25 kwietnia 2018 r.  w sprawie wyrażenia zgody  na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 5 lat

UCHWAŁA NR XLV/287/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 25 kwietnia 2018 r.  w sprawie wyrażenia zgody  na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy działki nr 257/39 i 257/40 obręb Nowy Zdrój (AM-2) na okres 10 lat

UCHWAŁA NR XLV/288/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 25 kwietnia 2018 r.  w sprawie wyrażenia zgody  na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy komina znajdującego się przy ul. Fabrycznej  na okres 10 lat

UCHWAŁA NR XLV/289/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 25 kwietnia 2018 r.  w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu współpracy Gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok"

UCHWAŁA Nr XLV/290/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 25 kwietnia 2018 r.  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA Nr XLV/291/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 25 kwietnia 2018 r.  w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2018 rok


UCHWAŁA Nr XLVI/292/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 maja 2018 r.  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój za 2017 rok

UCHWAŁA Nr XLVI/293/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 maja 2018 r.  w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok

UCHWAŁA Nr XLVI/294/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 maja 2018 r.  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA Nr XLVI/295/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 maja 2018 r.  w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2018 rok

UCHWAŁA Nr XLVI/296/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 maja 2018 r.  w sprawie zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój dla terenu położonego w Kudowie-Zdroju, działki nr 394/1 i 394/2 w obrębie Czermna

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2018 r., poz.2857

UCHWAŁA Nr XLVI/297/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 maja 2018 r.  w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie podziału Powiatu Kłodzkiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym


 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2018 ROKU
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.01.2018 13:29

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
11.06.2018 10:31 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
11.06.2018 10:30 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
11.06.2018 10:28 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
11.06.2018 10:26 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
04.06.2018 10:09 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
04.06.2018 10:04 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
04.06.2018 09:47 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
04.06.2018 09:38 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
04.06.2018 09:36 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
04.06.2018 09:31 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
04.06.2018 09:28 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
27.04.2018 10:47 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
27.04.2018 10:40 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
27.04.2018 10:36 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
27.04.2018 10:05 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
27.04.2018 09:58 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
27.04.2018 09:54 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
27.04.2018 09:49 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
27.04.2018 09:42 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
04.04.2018 13:10 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
04.04.2018 13:10 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
04.04.2018 13:01 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
04.04.2018 12:54 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
04.04.2018 12:46 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
04.04.2018 12:40 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
04.04.2018 12:31 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
04.04.2018 12:25 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
04.04.2018 12:20 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
04.04.2018 12:13 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
04.04.2018 12:07 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
01.03.2018 11:51 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
01.03.2018 11:48 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
01.03.2018 11:44 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
01.03.2018 11:40 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
01.03.2018 11:34 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
08.02.2018 09:35 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
08.02.2018 09:35 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.02.2018 10:45 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.02.2018 10:34 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.02.2018 10:29 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.02.2018 10:24 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.02.2018 10:22 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.02.2018 10:18 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.02.2018 10:13 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.02.2018 10:05 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.02.2018 09:59 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.02.2018 09:53 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.02.2018 09:45 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.02.2018 09:40 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.02.2018 09:34 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
03.01.2018 13:29 Utworzenie dokumentu. (Administrator Systemu)