OPŁATA UZDROWISKOWA
 

 

 

 
UCHWAŁA NR XXXVII/252/13
RADY MIEJSKIEJ W KUDOWIE - ZDROJU
z dnia 28 listopada 2013 r.
w sprawie: ustalenia stawek opłaty uzdrowiskowej w gminie Kudowa-Zdrój, terminu płatności i sposobu jej poboru
 
Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 17 ust. 1a i art. 19 pkt 1 lit. d i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłatach lokalnych w 2014 r. (M.P. z 2013 r., poz. 724), Rada Miejska w Kudowie – Zdroju uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty uzdrowiskowej w wysokości 4,00 zł, za wyjątkiem stawek ustalonych w § 1 ust. 2 i 3 niniejszej uchwały.
2. Ustala się dzienną stawkę opłaty uzdrowiskowej w wysokości 2,00 zł od osób niepełnosprawnych, inwalidów oraz kombatantów wojennych.
3. Ustala się dzienną stawkę opłaty uzdrowiskowej w wysokości 1,00 zł od dzieci            do lat 6.
§ 2. 1. Opłata uzdrowiskowa pobierana jest z góry za cały okres pobytu na terenie gminy Kudowa-Zdrój.
2. Terminem płatności opłaty uzdrowiskowej jest pierwszy dzień pobytu.
§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa.
2. Na inkasentów opłaty uzdrowiskowej zobowiązanych do jej poboru wyznacza się osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące hotele, pensjonaty, zakłady uzdrowiskowe, motele, domy wczasowe, domy wycieczkowe, ośrodki szkoleniowe, sanatoria, schroniska, kwatery prywatne, pokoje gościnne i inne obiekty, w których świadczone są usługi hotelarskie, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 ze zm.) a także osoby fizyczne dokonujące najmu w budynkach mieszkalnych stanowiących ich własność, opodatkowujące dochód z najmu jako nie związany z działalnością gospodarczą na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodach osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930 ze zm.).
3. Na pobraną opłatę uzdrowiskową inkasenci wydają pokwitowanie na drukach ścisłego zarachowania pobieranych w Referacie Finansowo-Budżetowym Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju albo na wydrukach z programów komputerowych.
4. Inkasenci zobowiązani są do wpłaty pobranej kwoty opłaty uzdrowiskowej do kasy Urzędu Miasta lub na rachunek bankowy gminy Kudowa-Zdrój nie rzadziej niż raz na kwartał tj. do dnia 30 marca, 30 czerwca, 30 września, 30 grudnia, a właściciele prywatnych kwater mogą dokonywać wpłat dwa razy w roku tj. do 30 czerwca i 30 grudnia. Równocześnie z dokonaniem wpłaty pobranej opłaty uzdrowiskowej inkasent zobowiązany jest dostarczyć rozliczenie pobranej opłaty uzdrowiskowej za okres, którego wpłata dotyczy.
5. Określa się wynagrodzenie za czynności inkasa w wysokości 10 % sumy pobranych i terminowo odprowadzonych opłat, płatne w terminie 14 dni po zakończeniu każdego kwartału.
 
§ 4. Opłata uzdrowiskowa może być również uiszczana w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek bankowy Gminy.
§ 5. Podstawę ustalenia stawki w obniżonej wysokości będzie okazanie dokumentu potwierdzającego, że dana osoba jest osobą niepełnosprawną, inwalidą bądź kombatantem wojennym.
 
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.
 
§ 7. Traci moc uchwała nr XXIII/156/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia                    30 października 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty uzdrowiskowej w gminie Kudowa-Zdrój, terminu płatności i sposobu jej poboru.
 
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.
 
 
                                                                                             Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                                                                             Łucja Rachuba

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Opłata uzdrowiskowa
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:09.02.2009 10:00
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Arkadiusz Sip
Data aktualizacji:28.12.2018 08:16
Liczba wyświetleń dokumentu: 219