Według obowiązujących zasad przydziału mieszkań komunalnych w mieście, zgodnie z uchwałą XXXVII/272/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 18.06.2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkaniowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kudowa-Zdrój, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 122, poz. 2528 z dnia 24.07.2009 r., pierwszeństwo uzyskania najmu lokalu mieszkalnego w budynkach stanowiących mieszkaniowy zasób gminy przysługuje osobom, które posiadają stałe zameldowanie w Kudowie-Zdroju lub posiadają ostatnie stałe zameldowanie w Kudowie-Zdroju, oraz spełniają jednocześnie następujące warunki:
 

  • są w trudnych warunkach mieszkaniowych tj. na jednego członka gospodarstwa domowego  przypada mniej niż 5 m2  powierzchni mieszkalnej, w przypadku  jednoosobowego gospodarstwa domowego mniej niż 10 m2 lub lokal, w którym zamieszkują nie spełnia wymogów dla pomieszczeń przeznaczonych na pobyt stały ludzi,
  • osiągają dochód na jednego członka rodziny nie przewyższający 110% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym, w przypadku gospodarstwa jednoosobowego nie przewyższający kwoty 160% najniższej emerytury.


Burmistrz wspólnie z Komisją Spraw Społecznych Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju biorąc pod uwagę wyżej wymienione warunki sporządza corocznie listę osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkaniowego w danym roku kalendarzowym.

 

 

Formularze wniosków o przydział  lub zamianę mieszkania dostępne
są w Biurze Obsługi Klienta pok. nr 5 oraz w pok. nr 26,
a także na stronie internetowej
http://www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl

zakładka gospodarka / gospodarka mieszkaniowa


*Za dochód uważa sie : wszelkie przychody wnioskodawcy oraz członków jego rodziny zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania – po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.
Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, oraz zapomogi pieniężnej, o które mowa  w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów i rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne.

 

 

 

 

 

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • 1. (doc 70.5 KB)
  • 2. (doc 39.5 KB)
  • 3. (doc 28 KB)
  • 4. (doc 32 KB)
  • 5. (doc 45.5 KB)
  • 6. (doc 25 KB)
  • 7. (doc 27.5 KB)

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja dla osób ubiegających się o przydział mieszkania z zasobów gminy
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:02.02.2009 15:19
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Arkadiusz Sip
Data aktualizacji:07.01.2019 13:02
Liczba wyświetleń dokumentu: 255