Zarządzenie Nr 197/17

Zarządzenie  Nr    197/17

Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju

z dnia  11 października 2017 r.

 

               w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu
opłat za lokal mieszkalny

 

Na podstawie § 4  ust. 2 pkt 3 i ust. 4 oraz § 7 ust. 1 uchwały Nr  XLVI/310/14  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014r., poz. 4113), Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

  1. Wyraża się zgodę na rozłożenie należności pieniężnej w wysokości 1.197,22 zł (słownie: jeden tysiąc sto dziewięćdziesiąt siedem  22/100), przysługującej od  Pani /…/[1] z tytułu opłat za świadczenia i czynsz  za lokal mieszkalny przy /… / w Kudowie – Zdroju, na 4 ( cztery) raty miesięczne.
  2. Ustala się następujące kwoty rat i terminy ich płatności:
  1.  297,22  zł – płatne w terminie do 31.10.2017r.;
  2.  300,00  zł – płatne w terminie do 30.11.2017r.;
  3.  300,00  zł – płatne w terminie do 31.12.2017r.;
  4.  300,00  zł – płatne w terminie do 31.01.2018r.;

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Mieszkaniowej, Leśnej, Zieleni Miejskiej i Rolnictwa.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Piotr Maziarz

 

[1] Wyłączenie na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z ochroną danych osobowych.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 197/17
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.10.2017 10:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż