Zarządzenie nr 196/17

Zarządzenie nr 196/17
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju
z dnia 10 października 2017 roku

 

w sprawie zwolnienia z czynszu najmu za lokal użytkowy

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2016, poz. 446 ) Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza, co następuje:

§1.

Wyrażam zgodę na zwolnienie z czynszu najmu lokalu użytkowego przy ul. Łąkowej 17 w Kudowie – Zdroju w kwocie 625,88zł za rok 2017 (słownie: sześćset dwadzieścia pięć złotych 88/100) należnego od Niezależnego Klubu Hodowców Gołębi Pocztowych – Sekcja Kudowa Zdrój.

§2.

Udzielona pomoc nie stanowi pomocy publicznej (pomocy de ini mis)

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Mieszkaniowej.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta

Piotr Maziarz

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 196/17
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.10.2017 10:17

Rejestr zmian dokumentu

pokaż