Zarządzenie Nr 195/ 17

Zarządzenie  Nr   195/ 17

Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju

z dnia    10 października 2017 r.

              

w sprawie  wyrażenia zgody na umorzenie odsetek dotyczących  należności z tytułu

opłat czynszowych za lokal mieszkalny

 

Na podstawie § 4 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 uchwały Nr XLVI/310/14 Rady Miejskiej Kudowy –Zdroju z dnia 30 września 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu
i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa – Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014r., poz. 4113), Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę  na umorzenie należności pieniężnej w wysokości 629,71 zł (słownie: sześćset dwadzieścia dziewięć złotych 71/100) z tytułu odsetek dotyczących opłat za świadczenia za lokal mieszkalny położony przy /…/  w Kudowie – Zdroju, przysługującej gminie Kudowa – Zdrój od Pani  /…/[1].

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Mieszkaniowej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta

Piotr Maziarz

 

[1] Wyłączenie na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z ochroną danych osobowych.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 195/ 17
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.10.2017 10:14

Rejestr zmian dokumentu

pokaż