Zarządzenie Nr 194/17

Zarządzenie  Nr   194/17

Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju

z dnia 10 października  2017 r.

 

               w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu
opłat za lokal mieszkalny

 

Na podstawie § 4  ust. 2 pkt 3 i ust. 4 oraz § 7 ust. 1 uchwały Nr  XLVI/310/14  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014r., poz. 4113), Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

 1. Wyraża się zgodę na rozłożenie należności pieniężnej w wysokości 3.269,13 zł (słownie: trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych  13/100), przysługującej od  Pana /…/[1] z tytułu opłat za świadczenia i czynsz  za lokal mieszkalny przy ul. /…/  w Kudowie – Zdroju, na 24 (dwadzieścia cztery) raty miesięczne.
 2. Ustala się następujące kwoty rat i terminy ich płatności:
 1. 136,30  zł – płatne w terminie do 31.10.2017r.;
 2.  136,21  zł – płatne w terminie do 30.11.2017r.;
 3.  136,21  zł – płatne w terminie do 31.12.2017r.;
 4.  136,21  zł – płatne w terminie do 31.01.2018r.;
 5.  136,21  zł – płatne w terminie do 28.02.2018r.;
 6.  136,21  zł – płatne w terminie do 31.03.2018r.;
 7.  136,21  zł – płatne w terminie do 30.04.2018r.;
 8.  136,21  zł – płatne w terminie do 31.05.2018r.;
 9.  136,21  zł – płatne w terminie do 30.06.2018r.;
 10.  136,21  zł – płatne w terminie do 31.07.2018r.;
 11.  136,21  zł – płatne w terminie do 31.08.2018r.;
 12.  136,21  zł – płatne w terminie do 30.09.2018r.;
 13.  136,21  zł – płatne w terminie do 31.10.2018r.;
 14.  136,21  zł – płatne w terminie do 30.11.2018r.;
 15.  136,21  zł – płatne w terminie do 31.12.2018r.;
 16.  136,21  zł – płatne w terminie do 31.01.2019r.;
 17.  136,21  zł – płatne w terminie do 28.02.2019r.;
 18.  136,21  zł – płatne w terminie do 31.03.2019r.;
 19.  136,21  zł – płatne w terminie do 30.04.2019r.;
 20. 136,21  zł – płatne w terminie do 31.05.2019r.;
 21. 136,21  zł – płatne w terminie do 30.06.2019r.;
 22. 136,21  zł – płatne w terminie do 31.07.2019r.;
 23. 136,21  zł – płatne w terminie do 31.08.2019r.;
 24. 136,21  zł – płatne w terminie do 30.09.2019r.;

 

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Mieszkaniowej, Leśnej, Zieleni Miejskiej i Rolnictwa.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Piotr Maziarz

 

[1] Wyłączenie na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z ochroną danych osobowych.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 194/17
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.10.2017 10:08

Rejestr zmian dokumentu

pokaż