Zarządzenie Nr 188/17

Zarządzenie Nr 188/17

Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój

z dnia 05 października 2017 r.

 

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446[1]) i w związku z § 4 Uchwały nr V/20/15 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kudowa –Zdrój (Dz. Urz. Woj. Doln. 1095), Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

  1. Przeznacza się do wydzierżawienia na okres do dnia 31-10-2020 r. w drodze przetargu ustnego nieograniczonego część nieruchomości niezabudowanej położonej w Kudowie-Zdroju w obrębie Czermna (AM-10), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 329/2 o powierzchni 43 m2, z przeznaczeniem na ogród przydomowy.
  2. Ustala się stawkę wywoławczą rocznego czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntu określonego w § 1 pk 1 w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) + 23% VAT.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Z up. BURMISTRZA

Edyta Bubińska

Zastępca Burmistrza

 

[1] Zmiany do tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r., poz. 1579, poz. 1948 oraz z 2017 r., poz. 730 oraz poz. 935.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 188/17
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.10.2017 09:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż