OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta w Kudowie – Zdroju:

1.Stanowisko pracy: ds. obsługi klienta .

2.Niezbędne wymagania od kandydatów:

1)Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

2)Brak skazania za przestępstwo umyślne lub skarbowe umyślne.

3)Nieposzlakowana opinia.

4)Wykształcenie minimum średnie

5)Staż pracy : minimum 3-lata

6)Umiejętność obsługi komputera, znajomość pakietu Microsoft Office,

7)Znajomość przepisów prawnych regulujących ustrój i kompetencje samorządu gminnego, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej.

3.Dodatkowe wymagania od kandydatów:

1)Obowiązkowość, rzetelność, komunikatywność.

2)Odpowiedzialność, systematyczność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność radzenia ze stresem w sytuacjach konfliktowych, zdolność do rozwiązywania problemów, sumienność
w wykonywaniu powierzonych obowiązków.

3)Posiadanie prawa jazdy kat. B.

4.Zadania wykonywane na stanowisku:

1. Udzielanie kompleksowych informacji osobom korzystającym z usług Urzędu, w tym:

a)informacji o sprawach załatwianych w poszczególnych referatach i na samodzielnych stanowiskach,

b)informacji o obowiązujących procedurach załatwiania spraw.

2. Ewidencja i monitorowanie spraw przekazanych do załatwienia referatom oraz nadzór nad prawidłowością i terminowością ich załatwienia;

3. Opracowywanie, w uzgodnieniu z referatami procedur załatwiania spraw;

4. Prowadzenie rejestru korespondencji Urzędu Miasta;

5. Przygotowywanie korespondencji do wysyłki;

6. Obsługa i monitorowanie urzędowej poczty elektronicznej w systemie INTRADOK;

7. Umieszczanie na tablicy ogłoszeń, urzędowych pism oraz potwierdzanie czasookresu ich wywieszenia;

8. Umieszczanie ogłoszeń sądowych i komorniczych na tablicy ogłoszeń Urzędu

 

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 

Miejsce pracy : Urząd Miasta w Kudowie -Zdroju. Bezpieczne warunki pracy. Budynek wyposażony jest w podjazd umożliwiający wjazd do budynku wózkiem inwalidzkim. Praca na tym stanowisku wymaga dużej dyspozycyjności. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze oraz obsługą urządzeń biurowych. Praca w pełnym wymiarze  czasu pracy.

 

6. Wymagane dokumenty:

 

1)Wniosek o zatrudnienie.

2)List motywacyjny.

3)Kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie BIP lub w Referacie Organizacyjnym, Oświaty i Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta w Kudowie – Zdroju.

4)CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej.

5)Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu
za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe wraz z klauzulą wynikającą z art. 233 kodeksu karnego.

6)Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu
z pełni praw publicznych.

7)Kopie świadectw pracy z zakończonych okresów zatrudnienia lub zaświadczenie
o  zatrudnieniu, w przypadku pozostawania w stosunku pracy – w celu potwierdzenia okresu zatrudnienia.

8)Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje i staż pracy.

Kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez instytucję upoważnioną do potwierdzania dokumentów za zgodność
z oryginałem
. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone podpisaną przez kandydata klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych  (t.j. z 2016 Dz. U. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r.
 o pracownikach samorządowych (t.j. z 2016 r. Dz.U. poz. 902)”

7. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy z 27.08.1997r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

8. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko ds. obsługi klienta”

w terminie do dnia 23 października 2017 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

Uwaga:

1)O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni listownie, telefonicznie lub drogą elektroniczną na adres e-mail.

2)Dokumenty rekrutacyjne złożone po terminie, bez zastrzeżonej formy papierowej lub niekompletne, podlegają odrzuceniu, a kandydat nie zostaje dopuszczony do dalszego etapu postępowania.

3)Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania dokumentów rekrutacyjnych oraz przyjmowania ww. dokumentów poza ogłoszeniem.

4)Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju.

5)Informacje w sprawie naboru można uzyskać pod nr tel. 74-862-17-15., 74-862-17-37

 

Burmistrz Miasta

Piotr Maziarz

Kudowa-Zdrój, dnia 10.10.2017 r.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.10.2017 10:47

Rejestr zmian dokumentu

pokaż