Zarządzenie Nr 172/17
Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój
z dnia 21 września 2017 r.

w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 4461) i w związku z § 4 ust. 1 i 2 Uchwały nr V/20/15 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kudowa –Zdrój (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 1095), Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza co następuje:

§ 1.

Ustala się miesięczny czynsz dzierżawny w wysokości 0,45 zł/m2/m-c + VAT za dzierżawę nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Jakubowice, gmina Kudowa – Zdrój, oznaczonych geodezyjnie jako działka nr 13/1 i część działki nr 33 (AM-1,2) o łącznej pow. 732 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej – składowanie materiałów i park maszyn prowadzonej działalności.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4.

Traci moc Zarządzenie Nr 48/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 1 marca 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego.

Burmistrz
Piotr Maziarz

1  Zmiany do tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r., poz. 1579, poz. 1948 oraz z 2017 r., poz. 730 oraz poz. 935.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 172/17
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:21.09.2017 13:55
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:12.09.2019 09:58
Liczba wyświetleń dokumentu: 60