Zarządzenie nr 146/17

Zarządzenie Nr 146/17
Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój
z dnia 25 lipca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa – Zdrój na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r., poz. 730 i poz. 935) oraz art. 212, art. 257 i art. 259 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260 oraz z 2017 r., poz. 191) oraz § 8 ust. 1 uchwały nr XXIX/168/16 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa Zdrój na 2017 rok, Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

1.    Dokonuje się zmian w planie dochodów – zwiększenie o 75.700,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2.    Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 75.700,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3.    Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 4.436,00 zł.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:
1.    dochody            39.797.092,40 zł    
          w tym dochody majątkowe              1.995.889,00 zł
                        dochody bieżące                 37.801.203,40 zł
2.    wydatki            42.477.335,40 zł     
           w  tym wydatki majątkowe               4.442.450,00 zł
                         wydatki bieżące                38.034.885,40 zł
3.    deficyt budżetu              2.680.243,00 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Piotr Maziarz

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 146/17
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.08.2017 09:06