OGŁOSZENIE-III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej obręb Słone z przeznaczeniem pod mieszkalnictwo niskiej intensywności, inne usługi związane z mieszkalnictwem: handel, gastronomia, rzemiosło, usługi turystyczne Księga wieczysta nr SW1K/00061790/8

OGŁOSZENIE

       

 

Na  podstawie art. 13, 37, 38, 39,  40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami   (t.j. Dz. U. z  2016  r. poz. 2147 i poz. 2260 )  oraz  § 13  rozporządzenia  Rady Ministrów  z  dnia  14  września  2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U.    z 2014 r., poz. 1490)

 

BURMISTRZ  MIASTA 

KUDOWA - ZDRÓJ

ogłasza

III  przetarg ustny nieograniczony

 

na  sprzedaż   n/w  nieruchomości  gruntowej,  położonej w   Gminie  Kudowa -  Zdrój,  obręb  Słone            z przeznaczeniem pod mieszkalnictwo niskiej intensywności, inne usługi związane z mieszkalnictwem: handel, gastronomia, rzemiosło, usługi turystyczne Księga wieczysta nr SW1K/00061790/8. Termin  zagospodarowania nieruchomości: rozpoczęcie zabudowy – 2 lata od daty podpisania umowy notarialnej, termin zakończenia zabudowy – 3,5 roku od daty rozpoczęcia budowy. Sieć wodociągowo-kanalizacyjna i  droga umożliwiająca realizację inwestycji została   zrealizowana  w 2016 r. Istnieje możliwość uzyskania gazu z sieci średniego ciśnienia przebiegającej w ul.M.Buczka.  Istnieje możliwość wpięcia do sieci energetycznej.  Działka jest wolna od obciążeń   i zadłużeń. Działka posiada dostęp  do  drogi publicznej.

 

 -  działka nr  701/26  (AM-7), obr. Słone, o pow. 675 m2, cena wywoławcza  54 000 zł;

Cena gruntu osiągnięta w drodze przetargu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT 23%.

                                          

Przetarg odbędzie się w dniu 20.03.2017  r. o godzinie 9.00.  pok. nr 13 w Urzędzie Miasta w Kudowie - Zdroju.

 

Warunkiem   przystąpienia   do   przetargu  jest   wpłata   wadium   w  wysokości  20% ceny wywoławczej, tj. 10 800 zł, w pieniądzu  w kasie tut. Urzędu lub na konto Nr 82 9523 1011 0312 5325 2003 0020 Bank Spółdzielczy Kłodzko,  Filia  Kudowa -  Zdrój najpóźniej do 15.03.2017r. Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto gminy. 

 

W przypadku udziału w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, które obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa, konieczne jest stawiennictwo obojga małżonków lub w przypadku udziału jednego z nich przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu; w przypadku rozdzielności majątkowej – przedstawienie dokumentu ustanawiającego rozdzielność.

            Wadium wpłacone przez Nabywcę nieruchomości zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.  Jeżeli  osoba  ustalona  jako  Nabywca  nieruchomości  nie  przystąpi  bez  usprawiedliwienia        do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości pokrywa Nabywca nieruchomości.  Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto gminy.

            Przetarg  może  być  odwołany  z  uzasadnionej przyczyny. Ogłoszenie o przetargach umieszczone jest na stronie internetowej gminy Kudowa - Zdrój www.kudowa.pl, Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl i w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie – Zdroju ul. Zdrojowa 24 na tablicy ogłoszeń (parter) oraz w gablocie, która jest zlokalizowana przy siedzibie Urzędu.

            Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Kudowie - Zdroju p. nr 3 oraz pod nr telefonu (074) 8621710.

 

Burmistrz Miasta

Piotr Maziarz

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE-III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej obręb Słone z przeznaczeniem pod mieszkalnictwo niskiej intensywności, inne usługi związane z mieszkalnictwem: handel, gastronomia, rzemiosło, usługi turystyczne Księga wieczysta nr SW1K/00061790/8
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.02.2017 14:20

Rejestr zmian dokumentu

pokaż