ZAPYTANIE CENOWE-„Dostawa pojemników do zbiórki odpadów komunalnych”

Kudowa-Zdrój, dnia 07 lutego 2017 r.

Znak sprawy: RPiOŚ.7021.5.2017.AC

 

ZAPYTANIE CENOWE

 

Gmina Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój, tel. 74/8621 721, fax. 74/8661 351

zaprasza do złożenia oferty dla zadania:

 

„Dostawa pojemników do zbiórki odpadów komunalnych”

 

Rodzaj zamówienia: dostawa

Oznaczenie wg CPV:      34.92.84.80-6 – pojemniki i kosze na odpady i śmieci

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojemników do zbiórki odpadów komunalnych i surowców wtórnych wraz kosztami transportu wg następującego wykazu:

 1. pojemniki fabrycznie nowe, nieużywane na odpady zmieszane o pojemności 120 litrów, wykonane z tworzywa sztucznego koloru antracytowego lub czarnego, wyposażone w kółka jezdne przystosowane do opróżniania przez samochodowe śmieciarki, oznaczone naklejkami z logo miasta Kudowa-Zdrój i rodzajem odpadu, do którego są przeznaczone (ODPADY ZMIESZANE)  - szt. 100;
 2. pojemniki fabrycznie nowe, nieużywane na odpady zmieszane o pojemności 240 litrów, wykonane z tworzywa sztucznego koloru antracytowego lub czarnego, wyposażone w kółka jezdne przystosowane do opróżniania przez samochodowe śmieciarki, oznaczone naklejkami z logo miasta Kudowa-Zdrój i rodzajem odpadu, do którego są przeznaczone (ODPADY ZMIESZANE)  - szt. 10;

 

Zamawiający dopuszcza sukcesywną dostawę zamówionych pojemników. 

Oznakowanie winno być wykonane niezmywalną technologią, jako czytelne, trwałe i odporne na działanie czynników zewnętrznych. Wzór oznakowania zostanie przekazany po podpisaniu umowy
z wybranym Wykonawcą.

 

 1. Istotne dla stron postanowienia umowy:
  1. termin realizacji umowy:  21 dni od daty podpisania umowy
  2. oczekiwany okres gwarancji: 24 m-ce od daty odbioru przedmiotu umowy;
  3. warunki płatności: 30 dni licząc od daty wystawienia faktury;
  4. kryterium oceny ofert – najniższa cena – 100%
  5. zasady i warunki dostawy: miejsce dostawy – Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Fredry 8, 57-350 Kudowa-Zdrój, dostawa przedmiotu umowy nastąpi w dniu roboczym w godz. od 8:00 do 14:00 i potwierdzona zostanie protokołem odbioru przedmiotu umowy;
  6. kary umowne:
 • za odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w umowie;
 • za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w umowie;
 • za opóźnienie w wykonaniu umowy - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w umowie za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wykonania,
 • za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w umowie za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad
 1. Kontakt w sprawie zamówienia:

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego - Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój, pokój nr 02 lub telefonicznie pod numerem tel. 74 86 21 721.

 1. Warunki formalne:

Po dokonanym wyborze Zamawiający zawrze z wybranym Oferentem umowę w formie pisemnej.

 1. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w terminie do dnia 17.02.2017 r. do godz. 14:00 w formie elektronicznej na e-mail: a.czerniachowicz@kudowa.pl

Oferta winna być sporządzana na formularzu oferty cenowej stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia oraz winna zawierać:

 • oświadczenie o zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszeniu do niego zastrzeżeń oraz o wykonaniu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego;
 • oświadczenie o zaakceptowaniu istotnych postanowień umowy i zobowiązaniu się, w przypadku wyboru oferty, do zawarcia umowy na przedstawionych warunkach, w miejscu i terminie ustalonym przez Zamawiającego;
 • imię nazwisko oraz podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy
 • karty techniczne oferowanych modeli pojemników obejmujące wizualizację

 

 1. Dodatkowe informacje:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

 1. zmiany lub uzupełnienia zapytania ofertowego,
 2. unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny – z tytułu czego Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

 

Uwaga: Postępowanie jest prowadzone bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą 30.000 euro. Postępowanie jest zgodne z Zarządzeniem Nr 330/14 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 27.11.2014 roku.

       

           Burmistrz Miasta

Piotr Maziarz

 

 

* niepotrzebne skreślić

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAPYTANIE CENOWE-„Dostawa pojemników do zbiórki odpadów komunalnych”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.02.2017 14:38