Zarządzenie Nr 2/16
Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju
z dnia 4 stycznia 2016 r.

w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących jednostki

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045 i poz. 1890) oraz § 12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1542) oraz § 8 ust. 1 pkt 2 uchwały nr XVI/80/15 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa – Zdrój na 2016 rok, Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza, co następuje:        

§ 1.

Upoważnia się:

  • kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej,
  • dyrektora Zespołu Szkół Publicznych,
  • dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3,
  • dyrektora Zespołu Przedszkolno – Żłobkowego

do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:

  • w obrębie grupy „wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” – w granicach rozdziału wydatków,
  • w obrębie grupy „ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej” – w granicach działu wydatków,

z wyłączeniem zmian powodujących zmianę limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia, określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

§ 2.

Kierownicy jednostek budżetowych dokonują przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych tych jednostek w formie decyzji lub zarządzenia, które w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany przekazują Burmistrzowi Miasta Kudowa – Zdrój.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom i dyrektorom jednostek budżetowych gminy Kudowa – Zdrój oraz Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Piotr Maziarz

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 2/16
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:14.01.2016 10:55
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:12.09.2019 11:44
Liczba wyświetleń dokumentu: 41