Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51

    Znak sprawy: ZM.271. 6.2015

Kudowa-Zdrój, 28.12.2015 

 

ZAWIADOMIENIE  

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie Art. 92. ust. 1,2  Ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Gmina Kudowa-Zdrój zawiadamia, że w postępowaniu na zadanie Prowadzenie eksploatacji, konserwacji i napraw urządzeń oświetlenia ulicznego i parkowego w Kudowie-Zdroju-2016-2017” ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15-12-2015 pod numerem 184833-2015 wybrana została Oferta nr 3 firmy:

Instalatorstwo Elektryczne mgr inż. Jarosław Łuczak,
ul. Kilińskiego 2, 57-320 Polanica-Zdrój. Cena oferty: 227 678,80 zł

 

UZASADNIENIE WYBORU:

W niniejszym postępowaniu ofertę złożyło 3 Wykonawców. Kierując kryteriami oceny ofert przedstawionym w SIWZ tj. cena oferty (95%) oraz czas rozpoczęcia realizacji reklamacji (5%), ww. oferta, jako ważna uznana została za najkorzystniejszą gdyż uzyskała największą łączną liczbę punktów w obu kryteriach tj. 100 w tym w kryterium cena: 95; w kryterium czas rozpoczęcia  realizacji reklamacji: 5

 

Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny ofert:

  • Oferta nr 1. Zakład Sieci i Zasilania Sp. z o.o. , ul. Tyska 8-10, 52-014 Wrocław , liczba uzyskanych pkt: 82,97 w tym cena: 77,97; czas rozpoczęcia realizacji reklamacji: 5
  • Oferta nr 2. ENERGIA s.c. Edward Nowak i Marcin Nowak, ul. Nad Potokiem 2A, 57-350 Kudowa-Zdrój, liczba uzyskanych pkt: nie oceniano
  • Oferta nr 3. Instalatorstwo Elektryczne mgr inż. Jarosław Łuczak, ul. Kilińskiego 2, 57-320 Polanica-Zdrój , liczba uzyskanych pkt: 100 w tym cena: 95; czas rozpoczęcia realizacji reklamacji: 5,

POUCZENIE:

Na podstawie Art. 94. ust. 1 pkt. 2 ustawy zawarcie umowy w sprawie ww. zamówienia publicznego może nastąpić w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub drogą elektroniczną, po wypełnieniu formalności wymaganych przed podpisaniem umowy określonych w SIWZ. Zgodnie z art. 180. ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) wniesienie odwołania do Prezesa Izby przysługuje tylko na czynności wymienione ww. przepisie.

 

Burmistrz

Piotr Maziarz

 

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty ZM.271.6.2015 z dnia 28.12.2015 „Prowadzenie eksploatacji, konserwacji i napraw urządzeń oświetlenia ulicznego i parkowego w Kudowie-Zdroju-2016-2017”
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:28.12.2015 14:59
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:28.12.2015 14:59
Liczba wyświetleń dokumentu: 44