Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 74/866 13 51

 

   Znak sprawy: ZM.271.6.2015

Kudowa-Zdrój, 18.12.2015 

 

Wyjaśnienia do wniosku

ORAZ INFORMACJA

o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

do postępowania prowadzonego w przetargu nieograniczonym na zadanie
Prowadzenie eksploatacji, konserwacji i napraw urządzeń oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie Kudowy-Zdroju w latach 2016 - 2017” zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15-12-2015 pod numerem 184833-2015.

 

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.), w związku z wpłynięciem wniosków o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający - Gmina Kudowa-Zdrój, udziela następujących odpowiedzi i wyjaśnień oraz informuje, że zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w sposób jak niżej:

 

 

Wyjaśnienia do wniosku nr 1 z dnia 18-12-2015
 

W nawiązaniu do zapisów w/w ogłoszenia zwracam się z prośbą o wyjaśnienie:

 

  1. czy Zamawiający dopuszcza dostawę i montaż słupów ocynkowanych wkopywanych w grunt bez dodatkowego fundamentu?

 

Odpowiedź: Tak

 

  1. czy Zamawiający planuje wymianę kompletnych opraw halogenów oświetlenia dekoracyjnego czy też wymianę źródeł światła w istniejących oprawach?

 

Odpowiedź: Zapis dotyczy wymiany źródeł światła w halogenach oświetlenia dekoracyjnego.

 

Informacja o zmianie treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia

W związku z dzielonymi odpowiedziami i wyjaśnieniami zamawiający informuje, że zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

  1. Koryguje się zapisy dotyczące CZEŚĆ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w ust. od 2.3 do 2.6 OPZ oraz wzoru formularza cenowego zgodnie z udzielonymi odpowiedziami i wyjaśnieniami.

 

  1. Koryguje się oczywiste omyłki pisarskie:
  • w ust. 2.1 powinno być: 15 sztuk a nie 5 sztuk opraw typ parkowego – zgodnie z formularzem cenowym.
  • w ust. 6 i 7 powinno być: kabel 4x25 mm2 a nie 4x2,5 mm2.

 

  1.  Udzielone odpowiedzi i wyjaśnienia stają się integralną częścią SIWZ i są wiążące przy składaniu ofert.
  2. Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

 

 

Burmistrz
Piotr Maziarz

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wyjaśnienie do wniosku oraz o informacja o zmianie treści SIWZ - ZM.271.6.2015 z dnia 18.12.2015
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:18.12.2015 12:54
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:18.12.2015 12:54
Liczba wyświetleń dokumentu: 101