Gmina Kudowa-Zdrój, 57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 74/866 13 51

    Znak sprawy: ZM.271.4.2015

Kudowa -Zdrój, 27.11.2015 

 

Wyjaśnienia do wniosku ORAZ INFORMACJA

o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

do postępowania prowadzonego w przetargu nieograniczonym na zadanie
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie do 1 200 000,00 PLN dla Gminy Kudowa-Zdrój” zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16-11-2015 pod numerem 166517-2015.

 

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 I 4,12a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.), w związku z wpłynięciem wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający - Gmina Kudowa-Zdrój, udziela następującej odpowiedzi i wyjaśnienia oraz informuje, że zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w sposób jak niżej:

  1. W siwz termin uruchomienia kredytu przypada na dzień 18-12-2015 r. a okres kredytowania rozpoczyna się od dnia 19-12-2015 r. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie daty uruchomienia kredytu, w celu obliczenia ceny oferty, ponieważ termin uruchomienia kredytu powinien zawierać się w okresie kredytowania.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że termin uruchomienia kredytu przypada na dzień 18-12-2015 r., i zmienia okres kredytowania od 18.12.2015 r. do 31.12.2021 r. Dla potrzeb wyliczenia ceny oferty należy przyjąć stawkę WIBOR 3M z 09.11.2015 r. tj. 1,73% oraz okres kredytowania od 18.12.2015 r. do 31.12.2021 r.

W zestawieniu wyliczenia ceny oferty za udzielenie kredytu w kwocie 1.200.000 zł wraz z harmonogramem pierwszy okres kredytowy obejmuje okres od 18.12.2015 r. do 31.12.2015 r.tj. 14 dni.

 

Informacja o zmianie treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia

W związku z udzieloną odpowiedzią i wyjaśnieniem zamawiający informuje, że zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

  1. W części I SIWZ pkt 3 „opis przedmiotu zamówienia” i w pkt 15 ppkt 2 oraz w części III/1 zmienia się okres kredytowania z 19.12.2015 – 31.12.2021 na 18.12.2015 – 31.12.2021.
  1. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak poniżej:

 

Załącznik nr 2

 

..............................................                           ....................................................................

(pieczątka nagłówkowa Wykonawcy/

Nazwa, imię i nazwisko, adres Wykonawcy)                                              (miejscowość i data)

 

Zestawienie wyliczenia ceny ofertowej za udzielenie kredytu w kwocie 1.200.000 zł
wraz z harmonogramem spłat

 

WYSZCZEGÓLNIENIE

Koszty obsługi / odsetki *

( zł )

Spłaty częściowe   

***

Kwota niespłaconego kapitału na ostatni dzień miesiąca /kwartału/ roku

 

01

02

03

1. Kwota kredytu

1.200.000 zł

 

 

 

2. Prowizja (Pp)****

…...   %

…………………. zł

 

3. Opłaty  inne ** (Oi) ...............(jakie)

 

……………….. zł

 

4. Stopa oprocentowania

(WIBOR 3M  na dzień 09.11.2015 r.

1,73 % + marża banku…….……….)

…...   %

 

 

 

18.12.2015 – 31.12.2015 ( 14 dni )

 

0  zł

1.200.000  zł

01.01.2016 – 31.12.2016 (366 dni)

 

0  zł

1.200.000 zł

01.01.2017- 31.12.2017 (365 dni)

 

0  zł

1.200.000 zł

01.01.2018 – 31.12.2018 (365 dni)

 

0  zł

1.200.000 zł

01.01.2019 - 31.12.2019 ( 365 dni)

 

0  zł

1.200.000 zł

01.01.2020-31.03.2020 ( 91 dni)

 

0  zł

1.200.000 zł

01.04.2021- 30.06.2020 (91 dni)

 

0  zł

1.200.000 zł

01.07.2020 - 30.09.2020 (92 dni)

 

0  zł

1.200.000 zł

01.10.2020 - 31.12.2020 ( 92 dni)

 

600.000 zł

600.000 zł

01.01.2021- 31.12.2021 (90 dni)

 

0  zł

600.000 zł

01.04.2021 – 30.06.2021 ( 91 dni )

 

0  zł

600.000 zł

01.07.2021 - 30.09.2021 (92 dni)

 

0  zł

600.000 zł

01.10.2021 – 31.12.2021 ( 92 dni )

 

600.000 zł

0  zł

5. Razem odsetki (Ko)

 

………………………

 

 

RAZEM CENA OFERTY w zł ( poz. 2+3+5)

Co=Ko+Pp+Oi

 

 

 

Słownie: ……………………………………………………………………………………….…………

 

..............................................                     ......................................................................................

(Imiona i nazwiska osób uprawnionych

do   reprezentowania Wykonawcy                            (Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania

                                                                                                              Wykonawcy)

 

 

Uwagi do sposobu sporządzenia :

” Zestawienia wyliczenia ceny ofertowej za udzielenie kredytu w kwocie 1.200.000 zł

wraz z harmonogramem spłat”

 

*      wzór obliczenia kosztu oprocentowania kredytu to:

dla okresu od 18.12.2015 - 31.12.2015 – 1.200.000 zł x * …….% / 365 dni x 14 dni

dla okresu od 01.01.2016 - 31.12.2016 – 1.200.000 zł x*…….% / 366 dni x 366 dni

dla okresu od 01.01.2017 – 31.12.2017– 1.200.000 zł x*…….% / 365 dni x 365 dni

dla okresu od 01.01.2018 – 31.12.2018 – 1.200.000 zł x *……..% /365 dni x 365 dni

dla okresu od 01.01.2019 - 31.12.2019 – 1.200.000 zł x *……..% / 365 dni x 365 dni

dla okresu od 01.01.2020 - 31.03.2020 – 1.200.000 zł x * …….% / 366 dni x 91 dni

dla okresu od 01.04.2020 - 30.06.2020 – 1.200.000 zł x*  …….% / 366 dni x 91 dni

dla okresu od 01.07.2020 - 30.09.2020 – 1.200.000 zł x *……..% / 366 dni x 92 dni

dla okresu od 01.10.2020 - 31.12.2020 – 1.200.000 zł x *……..% / 366 dni x 92 dni

dla okresu od 01.01.2021 - 31.03.2021 –   600.000 zł x * …….% / 365 dni x 90 dni

dla okresu od 01.04.2021 - 30.06.2021 –   600.000 zł x*  ……. % / 365 dni x 91 dni

dla okresu od 01.07.2021 - 30.09.2021 –  600.000 zł x * …….. % / 365 dni x 92 dni

dla okresu od 01.10.2021 - 31.12.2021 –  600.000 zł x * …….. % / 365 dni x 92 dni

 

**     w przypadku ustanowienia opłat innych prosimy o ich wymienienie

***    przyjęto założenie, że spłata części kredytu następować będzie w ostatnim dniu roku/ kwartału

****   nie więcej niż 0,5 % od kwoty kredytu

 

  1. Udzielona odpowiedź i wyjaśnienie w sposób zmieniający treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, staje się integralną częścią SIWZ i jest wiążąca przy składaniu ofert.

 

Burmistrz
Piotr Maziarz

……………………………………….

(kierownik zamawiającego)

Wyk. w 1 egz. HJ/HJ

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wyjaśnienia do wniosku ORAZ INFORMACJA o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia -ZM.271.4.2015 z dnia 27.11.2015
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:27.11.2015 13:14
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:27.11.2015 13:25
Liczba wyświetleń dokumentu: 31