Gmina Kudowa-Zdrój, 57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 74/866 13 51

ZM.271.4.2015,                                                                 Kudowa Zdrój, dnia 16-11-2015r.

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - usługi

Kudowa-Zdrój: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie

do 1 200 000,00 PLN dla Gminy Kudowa-Zdrój
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój, woj. dolnośląskie, tel. 074 8661926, faks 074 8661351.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kudowa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie do 1 200 000,00 PLN dla Gminy Kudowa-Zdrój.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie do 1.200.000,00 PLN dla Gminy Kudowa -Zdrój na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w tym na refinansowanie spłaconej pożyczki w kwocie 400.000,00 zł z okresem spłaty do 31.12.2021 roku. Spłata odsetek nastąpi w okresach kwartalnych począwszy od I kwartału 2016 z terminem płatności na ostatni dzień roboczy każdego lub ostatni dzień każdego kwartału i liczona będzie od kwoty pozostałej do spłaty. Odsetki naliczone od daty uruchomienia kredytu do dnia 31.12.2015 spłacone będą do 31.03.2016 roku. Przy naliczeniu odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni w miesiącu a rok obrachunkowy liczy 365 /366 dni. Oprocentowanie kredytu liczone będzie wg zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o stawkę WIBOR dla kwartalnych złotowych depozytów międzybankowych (3M) skorygowane o marżę banku. Zmienna stawka WIBOR 3M będzie ustalana wg notowania na 2 dni robocze lub 2 dni poprzedzające pierwszy i kolejny okres odsetkowy. Marża banku ma charakter stały przez cały okres obowiązywania umowy. Dla potrzeb wyliczenia ceny oferty należy przyjąć stawkę WIBOR 3M z 09.11.2015 roku tj. 1,73 % oraz okres kredytowania od 19.12.2015 roku do 31.12.2021 roku. Prowizja za uruchomienie kredytu nie powinna być wyższa niż 0,5 % kredytu. W całym okresie kredytowania Zamawiający może podjąć decyzję o spłacie całości lub części należności głównej bez dodatkowych opłat i prowizji. Koszty obsługi kredytu (cenę ofertową) stanowią prowizja przygotowawcza, inne opłaty i oprocentowanie kredytu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ zawarty jest w części III SIWZ.

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2021.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca spełnia niniejszy warunek, jeżeli posiada zezwolenie uprawniające do wykonywania czynności bankowych wydane przez Komisję Nadzoru Bankowego, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku Prawo Bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128) lub inny dokument potwierdzający, iż Wykonawca posiada zezwolenie na utworzenie, rozpoczęcie i wykonywanie czynności bankowych. (Art. 178 ust.1 ustawy Prawo Bankowe dot. innego dokumentu potwierdzającego rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe), w przypadku podmiotów innych niż banki: koncesji lub zezwolenia lub licencji, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • -
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • -
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • -
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • -

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 •  
 • III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów wymaganych w zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania określonych w pkt 6.1.2 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

1. Pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy.

2. Pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

3. Jeżeli dotyczy - informację dot. powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w podatku VAT w trybie art. 91 ust. 3a ustawy Pzp. zawierającą: a. określenie czy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w podatku VAT; b. jeżeli wybór oferty będzie wywoływał skutek, o którym mowa powyżej (ppkt. a) wskazanie nazwy (rodzaj) towaru/ usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz podanie ich wartości bez kwoty podatku VAT. Uwaga: Brak załączenia przez Wykonawcę do oferty ww. informacji będzie równoznaczny ze złożeniem przez Wykonawcę informacji, że wybór jego oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w podatku VAT.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1. Cena - 99
 • 2. Termin uruchomienia kredytu - 1

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

- Zmiana podanego w ofercie wynagrodzenia wykonawcy, kalkulowanego do rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia, uzależniona od wielkości uruchomionego kredytu i liczby dni korzystania z kredytu oraz zmian wielkości referencyjnej stawki WIBOR 3M nie wymaga formy pisemnej. - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty (załącznik nr 1 do umowy) przy wystąpieniu następujących warunków: - zmiany podanego w ofercie wynagrodzenia wykonawcy kalkulowanego do rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia w związku ze zmianą wielkości referencyjnej stawki WIBOR 3M, liczby dni korzystania z kredytu i wielkości uruchomionego kredytu, - niewykorzystania pełnej kwoty kredytu, - zmiany harmonogramu spłat, - skrócenia okresu kredytowania w związku z podjęciem decyzji o spłacie całości lub części należności. - zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy. - zmiany wynagrodzenia w wypadku wystąpienia jednej ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na wniosek Wykonawcy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę wyliczane od dnia wejścia w życie zmian stosownych przepisów prawa tj.: a) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów), b) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia), c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego),

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.12.2015 godzina 13:00, miejsce: Urząd Miasta w Kudowie Zdroju, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój, (Biuro Obsługi Klienta pok. Nr 5)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego tj.: Urząd Miasta w Kudowie Zdroju, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój, (Biuro Obsługi Klienta pok. Nr 5) do 02.12.2015r. do godz. 13.00 oznakowanej w następujący sposób: < NAZWA i ADRES ZAMAWIAJĄCEGO> Gmina Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój wraz z dopiskiem: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie do 1 200 000,00 PLN dla Gminy Kudowa-Zdrój. Nie otwierać przed dniem 02.12.2015r. do godz. 13.15. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Gmina Kudowa-Zdrój; 57-350 Kudowa-Zdrój; ul. Zdrojowa 24; (pok. 13) w dniu 02.12.2015r. o godz. 13.15..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16-11-2015r.

 

BURMISTRZ MIASTA

PIOTR MAZIARZ

 

 

 

 

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU -usługi Kudowa-Zdrój: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie do 1 200 000,00 PLN dla Gminy Kudowa-Zdrój - ZM.271.4.2015
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:16.11.2015 13:04
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:24.11.2015 15:26
Liczba wyświetleń dokumentu: 44