Uchwała Nr XLVI/313/14
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju                                                      
 z dnia 30 września 2014 roku


w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój dla terenu położonego w Kudowie-Zdroju przy ulicy Kościuszki 10, obręb Czermna


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.), w związku z uchwałą nr XXXII/228/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 czerwca 2013 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój dla terenu położonego w Kudowie-Zdroju przy ulicy Kościuszki 10, obręb Czermna, po stwierdzeniu, że ustalenia zmiany planu miejscowego nie naruszają ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kudowa-Zdrój, uchwalonego Uchwałą Nr XIII/86/95 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 września 1995 r. ze zmianami,  uchwala co następuje:
 

DZIAŁ I. Ustalenia dla całego obszaru objętego zmianą planu miejscowego

Rozdział 1.
Ustalenia ogólne

 

§1.


1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój dla terenu położonego w Kudowie-Zdroju przy ulicy Kościuszki 10, obręb Czermna  zwaną dalej planem miejscowym.
2. Przebieg granic obszaru objętego planem miejscowym przedstawiono na rysunku planu w skali 1:1000 stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§2.


1. Integralną częścią uchwały jest rysunek planu miejscowego o którym mowa  w §1, ust. 2 stanowiący załącznik nr 1;
2. Załącznikami do niniejszej uchwały, ponadto są:
1) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu miejscowego, stanowiące załącznik nr 2;
2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie miejscowym inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 3.

 

§3.


1. W ustaleniach planu miejscowego nie określa się:
1) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej – ze względu na brak potrzeby takich ustaleń;
2) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów szczególnego zagrożenia - osuwania się mas ziemnych – ze względu na brak takich terenów i obszarów;
3) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – ze względu na brak potrzeby takich ustaleń.

 

§4.


1. Następujące określenia stosowane w uchwale oznaczają:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia określająca fragment terenu, na którym dopuszcza się lokalizację budynków oraz określonych w ustaleniach planu budowli; nieprzekraczalne linie zabudowy nie dotyczą urządzeń, obiektów  i sieci infrastruktury technicznej, ogrodzeń i małej architektury;
2) teren – fragment obszaru objętego planem miejscowym wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem identyfikacyjnym terenu;
3) wysokość zabudowy – jest to wysokość mierzona od najniższego poziomu wejścia do obiektu  do poziomu głównej kalenicy;
4) usługi turystyki – należy przez to rozumieć hotele i pensjonaty, wraz z usługami towarzyszącymi związanymi z obsługą turystów, pola kempingowe, biwakowe i karawaningowe, lokalizacja domków turystycznych i campingowych oraz obiektów agroturystycznych;
5) zabudowa mieszkaniowo - usługowa – należy przez to rozumieć zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami, usługami turystyki, handlu detalicznego, gastronomii;
2. W przepisach niniejszej uchwały terminy takie jak: budowla, obiekt budowlany, obiekt małej architektury, urządzenia budowlane stosowane są w znaczeniu jakie nadaje im ustawa Prawo budowlane.

 

§5.


1. Następujące oznaczenia graficzne zawarte na rysunku planu stanowią ustalenia planu miejscowego:
1) granica obszaru objętego planem miejscowym;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) symbole identyfikujące teren;
2. Pozostałe oznaczenia graficzne zawarte na rysunku planu miejscowego mają charakter informacyjny i nie stanowią ustaleń planu miejscowego.

 

§6.


1. Ustala się następujące przeznaczenia terenu:
1) MUT     -   tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług turystyki;
2) WS     -   teren wód powierzchniowych śródlądowych; 
3) KDL      -   teren drogi publicznej klasy lokalnej
2. W ramach przeznaczenia terenów dopuszcza się lokalizację elementów zagospodarowania terenu zapewniających prawidłowe korzystanie z terenu zgodnie z ich przeznaczeniem jak: obiekty towarzyszące garażowo – gospodarcze, drogi wewnętrzne, place manewrowe, miejsca do parkowania dla samochodów, dojścia i dojazdy, uzbrojenie terenu, zieleń, obiekty małej architektury.
3. Na każdym z terenów zakazuje się przeznaczeń innych niż te, które są dla niego ustalone w planie miejscowym.

 

Rozdział 2.
Ustalenia dotyczące ochrony krajobrazu i kształtowania ładu przestrzennego

 

§7.


Ustalenia dotyczące sytuowania urządzeń reklamowych:
1) dopuszcza się sytuowanie urządzeń reklamowych na budynkach oraz wolnostojących urządzeń reklamowych, wyłącznie takich, które nie będą stwarzały zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i dotyczyć będą działalności prowadzonej w obszarze objętym planem miejscowym;
2) dla wolnostojących urządzeń reklamowych oraz umieszczanych na elewacjach budynków  ustala się maksymalną powierzchnię reklamową do 4 m2;
3) ustala się zakaz umieszczania urządzeń reklamowych na ogrodzeniach;
4) zabrania się wykonywanie ogrodzeń pełnych, ogrodzeń o wysokości powyżej 150 cm oraz ogrodzeń z prefabrykowanych elementów prefabrykowanych.

 

Rozdział 3.
Ustalenia dotyczące ochrony i kształtowania środowiska

 

§8.


1. Obszar objęty planem miejscowym położony jest w granicach:
1) Jednostki planistycznej gospodarowania wodami – jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) Czermnica o kodzie PLRW500049449, która stanowi część scalonej części wód Dopływy Metuje (Zidowka, Szybka, Czermnica) (SO1202), dla której zgodnie z Ustawą Prawo wodne - obowiązują ustalenia wynikające z Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Łaby;
2) Obszaru Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP 341 „Niecka wewnątrzsudecka Kudowa-Zdrój – Bystrzyca Kłodzka wyznaczonych wg „Mapy Głównych Zbiorników Wód Podziemnych – GZWP wymagających szczególnej ochrony”;
3) strefy "B" ochrony uzdrowiska;
4) w granicach terenu i obszaru górniczego "Kudowa" złóż wód leczniczych;
5) Otuliny Parku Narodowego Gór Stołowych - dla której obowiązują zapisy ustawy o ochronie przyrody;
6) Obszaru Specjalnej Ochrony ptaków Natura 2000 Góry Stołowe PLB 020006 dla którego obowiązują zapisy ustawy o ochronie przyrody.
2. Przy zagospodarowaniu obszaru objętego planem należy uwzględnić ograniczenia w użytkowaniu i zagospodarowaniu terenów wynikające z przepisów odrębnych dotyczących obszarów, o których mowa w ust. 1 pkt 1,  pkt 2, pkt 3 i pkt 4.
3. Teren objęty granicami planu miejscowego jest położony w pobliżu potoku Czermnica i może być narażony na niebezpieczeństwo zalania wodami powodziowymi Q1%.
4. W zakresie ochrony przed hałasem ustala się dopuszczalny poziom hałasu określony w przepisach odrębnych dla terenów oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolami MUT jak dla terenów mieszkaniowo - usługowych.
5. W zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym niejonizującym
noworealizowane linie elektroenergetyczne Ś.N. 20 kV prowadzić jako doziemne linie kablowe.

 

Rozdział 4.
Ustalenia dotyczące ochrony i kształtowania dziedzictwa kulturowego

 

§9.


1. Teren objęty granicami planu miejscowego położony jest na terenie historycznego układu ruralistycznego wsi Czermna wpisanego do wykazu zabytków.
2. Teren objęty granicami planu miejscowego częściowo leży w granicach strefy "A" ścisłej ochrony konserwatorskiej oraz w strefie "B" ochrony konserwatorskiej. 
3. Dla terenów określonych w ust. 2 i ust. 2 obowiązują przepisy odrębne.

 

Rozdział 5.
Ustalenia dotyczące zasad scalania i podziałów nieruchomości

 

§10.


W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się:
   1)  dopuszcza się scalanie i podział nieruchomości;
      2)  w zakresie minimalnych powierzchni działek ustala się powierzchnię 2,0 m²;
      3)  w zakresie minimalnych frontów działek ustala się szerokość frontu 1,0 m;
      4)  kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego powinien zawierać się w przedziale od 45º do 135º.

 

Rozdział 6.
Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej

 

§11.


1.  Teren objęty opracowaniem planu miejscowego komunikacyjnie będzie obsługiwany z przyległych dróg publicznych oraz komunikacji wewnętrznej.
2.   W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się zaopatrzenie z sieci wodociągowej, z uwzględnieniem dostępności wody dla celów przeciwpożarowych zgodnie  z przepisami odrębnymi;
3.   W zakresie gospodarki ściekowej ustala się odprowadzanie ścieków bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej;
4.   W zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych ustala się:
1) wody opadowe i roztopowe z nawierzchni dróg, placów manewrowych i miejsc postojowych dla samochodów powinny być odprowadzane poprzez urządzenia do zbierania zanieczyszczeń, w tym substancji ropopochodnych do sieci kanalizacji deszczowej, rowów melioracyjnych lub cieków naturalnych;
2) wody opadowe i roztopowe z pozostałych nawierzchni powinny być odprowadzane do kanalizacji deszczowej, rowów melioracyjnych lub cieków naturalnych;
3) dopuszcza się zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych z pozostałych nawierzchni w obrębie działek budowlanych.
5. W zakresie gospodarki odpadami ustala się wymóg prowadzenia zorganizowanej,    selektywnej gospodarki odpadami na zasadach określonych w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy oraz w przepisach odrębnych.
6. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:
1) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej i projektowanej sieci energetycznej;
2) sieci średniego i niskiego napięcia oraz przyłącza energetyczne należy realizować w formie podziemnych sieci kablowych; w uzasadnionych przypadkach spowodowanych istniejącymi warunkami terenowymi lub istniejącym zagospodarowaniem dopuszcza się realizację sieci napowietrznych;
3) urządzenia zaopatrzenia w energię elektryczną, w szczególności stacje transformatorowe, należy realizować w obrębie terenów przewidzianych pod zabudowę;
7. W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się zaopatrzenie w oparciu                       o następujące źródła ciepła: gaz ziemny, olej opałowy, energię elektryczną, energię ze źródeł odnawialnych o mocy urządzeń wytwarzających energię do 100 kW, niskoemisyjne – wysokosprawne systemy ogrzewania na paliwa stałe.
8. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się zaopatrzenie z istniejącej i projektowanej rozdzielczej sieci gazowej.
9. W zakresie telekomunikacji ustala się:
1) sieci i przyłącza telekomunikacyjne należy realizować w podziemnych kanałach kablowych lub w formie podziemnych linii kablowych;
2) dopuszcza się lokalizację infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu oraz innych urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej z zastrzeżeniem, że lokalizacja tych urządzeń jest zgodna z przepisami odrębnymi.
10. Dopuszcza się sytuowanie urządzeń oraz sieci infrastruktury technicznej na  wszystkich terenach, o ile ustalenia Działu II nie stanowią inaczej oraz sytuowanie tych urządzeń i sieci nie koliduje z istniejącymi lub projektowanymi elementami zagospodarowania terenów.

 

Rozdział 7.
Ustalenia dotyczące minimalnej liczby miejsc do parkowania oraz sposobu ich realizacji

 

§12.


W zakresie minimalnej liczby miejsc do parkowania oraz sposobu ich realizacji ustala
się:
1) miejsca postojowe dla samochodów należy realizować jako terenowe miejsca postojowe lub jako miejsca postojowe w budynkach;
2) minimalną ilość miejsc postojowych dla samochodów dla poszczególnych terenów określono w zależności od potrzeb w ustaleniach działu II.

 

DZIAŁ II. Ustalenia szczegółowe

 

§13.


1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami MUT ustala się przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi, usługi turystyki, domki rekreacyjne.  Dopuszcza się funkcję usług  wbudowanych lub jako obiektów  wolnostojących.
    2. Dla terenu, o którym mowa w ust.1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy oraz sposobu zagospodarowania terenu:
       1)  maksymalna wysokość zabudowy 16,0 m licząc od poziomu parteru do kalenicy budynku; 
       2) gabaryty obiektu:
 a) maksymalna długość      -   40,0 m;
 b) maksymalna szerokość  -   35,0 m;
       c) dopuszcza się dwie kondygnacje nadziemne + poddasze użytkowe, podpiwniczenie dostosowane do konfiguracji terenu;
    d) poziom parteru minimum 0,50 m nad poziomem projektowanego terenu  w miejscu styku obiektu z najwyżej położoną częścią działki;
    e) obowiązują dachy strome, nachylenie połaci dachowych od 20º - 50º;
 3) dla noworealizowanych obiektów zabrania się stosowanie pokrycia dachowego w postaci papy, blachy trapezowej, dachówki z połyskiem;
 4) projektowana zabudowa winna nosić cechy zabytkowej zabudowy byłej wsi  Czermna;
 5) dopuszcza się sytuowanie parterowych budynków gospodarczych i garaży;
  6) wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości minimum 5,0 m od istniejących cieków wodnych, oraz 5,0 m od linii rozgraniczającej drogi (ulicy Kościuszki);
  7) wskaźnik intensywności zabudowy 0,02 – 0,35;
  8) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 55 %;
 3. Dopuszcza się dobudowę, rozbudowę, modernizację istniejącej zabudowy.   Projektowaną rozbudowę, dobudowę architektonicznie dostosować do istniejącego obiektu.
 4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się obowiązek realizacji miejsc  postojowych dla samochodów w liczbie:
     1) co najmniej 2 miejsca postojowe na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny licząc łącznie z miejscami postojowymi w garażach;
     2) dodatkowo co najmniej 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 40 m2 powierzchni użytkowej usług.

 

§14.


1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDL ustala się   przeznaczenie: teren drogi publicznej klasy lokalnej (ulica Kościuszki).
    2.   Ustala się pas terenu o szerokości od 1,5 m do  4,0 m dla poszerzenia istniejącej drogi lokalnej (ulicy Kościuszki) w liniach rozgraniczających.
3.  Dla terenów o których mowa w ust. 1 dopuszcza się sytuowanie infrastruktury     technicznej, oświetlenia, obiektów małej architektury.

 

§15.


1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem WS ustala się przeznaczenie: teren wód powierzchniowych śródlądowych.
  2. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem WS dopuszcza się   sytuowanie urządzeń i obiektów związanych z eksploatacją stawu.

 

DZIAŁ III. Ustalenia końcowe

 

§16.


Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647) w wysokości 5,0%.

  
§17.


Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowy-Zdroju.

 

§18.


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Przewodnicząca Rady Miejskiej
Łucja Rachuba

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XLVI/313/14
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:02.10.2014 10:34
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Arkadiusz Sip
Data aktualizacji:28.08.2019 13:51
Liczba wyświetleń dokumentu: 57