UCHWAŁA NR XXX/204/13

RADY MIEJSKIEJ W KUDOWIE - ZDROJU

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie: opłaty targowej na terenie  miasta Kudowa-Zdrój

 

Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 15 i art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłatach lokalnych w 2013 r. (M.P. z 2012 r., poz. 587), Rada Miejska w Kudowie – Zdroju uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. Uchwałą niniejszą Rada Miejska w Kudowie – Zdroju:

1) ustala wysokość opłaty targowej;

2) ustala zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej;

3) zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.

§ 2. 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej z tytułu sprzedaży w kioskach, pawilonach sprzedaży ulicznej, kontenerach na targowisku prywatnym „ZBAJ” położonym w Kudowie-Zdroju przy ul. Łąkowej w wysokości 2,00 zł

     2. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej z tytułu sprzedaży wartości dewizowych w ramach działalności kantorowej  prowadzonej w kioskach, pawilonach sprzedaży ulicznej, kontenerach itp. w wysokości 10,00 zł.

     3. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej z tytułu sprzedaży w kioskach, pawilonach sprzedaży ulicznej, kontenerach itp. na pozostałych targowiskach, z wyjątkiem sprzedaży wartości dewizowych, w wysokości 5,00 zł.

     4. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w miejscach sprzedaży kwiatów, wieńców, zniczy i świec w odległości do 200 m od granic cmentarzy, w wysokości 300,00 zł. 

     5. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej z tytułu sprzedaży, poza miejscami sprzedaży o których mowa w § 2 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4 niniejszej uchwały w wysokości:

1) sprzedaż obnośna z ręki, wiadra, kosza, skrzynki itp. płodów rolnych, runa leśnego oraz wytworów własnej produkcji – 2,00 zł

2) sprzedaż obnośna z ręki, wiadra, kosza, skrzynki itp. inna niż wymieniona w pkt 1 – 5,00 zł

3) sprzedaż ze stoisk małej gastronomii – 5,00 zł

4) sprzedaż ze stołów, straganów, przekryć namiotowych itp. o pow. do 5 m2 – 10,00 zł

5) sprzedaż ze stołów, straganów, przekryć namiotowych itp. o pow. powyżej 5 m2 – 20,00 zł

6) sprzedaż z wozu konnego – 15,00 zł

7) sprzedaż z samochodu osobowego, barakowozu, samochodu specjalistycznego, autosklepu oraz samochodu gastronomicznego – 10,00 zł

8) sprzedaż z ciągnika – 30,00 zł

9) sprzedaż z pozostałych samochodów – 300,00 zł

     6. Od sprzedaży z dodatkowej powierzchni zajętej na sprzedawany towar, znajdującej się  obok stołów, straganów, samochodów, przyczepy, ciągnika i wozu konnego – 1,00 zł za każdy rozpoczęty m2 powierzchni, nie więcej niż 757,79 zł.

     7. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się stawkę wyższą.         

 

§ 3. Opłacie targowej nie podlega sprzedaż prowadzona przed punktami handlowymi znajdującymi się w budynkach, o ile spełnione są następujące warunki:

1) sprzedaż prowadzona jest na terenie przyległym bezpośrednio do punktu handlowego,

2) sprzedaż jest zgodna z asortymentem towarów oferowanym w punkcie handlowym,

3) uzyskano zezwolenie właściciela lub zarządcy terenu.

 

§ 4. Zwalnia się z opłaty targowej:

1) sprzedaż dokonywaną na imprezach charytatywnych, promujących kulturę, sport i zdrowie oraz festynach,

2) sprzedaż własnych prac artystycznych.

 

§ 5. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

 

§ 6. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

     2. Na inkasentów opłaty targowej wyznacza się:

1) Andrzeja Filarowskiego

2) Małgorzatę Kućkę

     3. Na pobraną opłatę targową inkasenci wydają pokwitowanie na kwitariuszach przychodowych pobieranych w Referacie Finansowo-Budżetowym Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju.

     4. Inkasenci zobowiązani są do wpłaty należności z tytułu opłaty targowej w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym dokonano poboru opłaty targowej – równocześnie z dokonaniem wpłaty pobranej opłaty targowej inkasent zobowiązany jest dostarczyć rozliczenie pobranej opłaty targowej za okres, którego wpłata dotyczy.

   

5. Inkasentowi przysługuje prowizja w wysokości 20 % kwoty pobranej i wpłaconej w terminie w kasie Urzędu Miasta.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa – Zdrój.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XXIV/166/12 Rady Miejskiej w Kudowie-Zdroju z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta Kudowa-Zdrój oraz uchwała Nr XXV/178/12 Rady Miejskiej w Kudowie-Zdroju z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/166/12 Rady Miejskiej w Kudowie-Zdroju z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

                                                                                         Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                                                                   Łucja Rachuba

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Kudowa-Zdrój
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Kinga Jabłońska
Data publikacji:09.12.2013 13:29
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Arkadiusz Sip
Data aktualizacji:28.12.2018 08:17
Liczba wyświetleń dokumentu: 58