UCHWAŁA NR  XXXIV/239/13
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 17 września 2013 roku

 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa – Zdrój dla terenu położonego w Kudowie – Zdroju, działki nr 386, 387/3 w obrębie Słone

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 647 ze zm.), oraz w związku z Uchwałą Nr LX/411/10 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Kudowie – Zdroju, działki nr 386, 387/3 w obrębie Słone, po stwierdzeniu, że ustalenia projektu zmiany planu miejscowego nie naruszają ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kudowa – Zdrój, Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje:

 

DZIAŁ I. Ustalenia dla całego obszaru objętego zmianą planu

Rozdział 1.
Ustalenia ogólne

 

§1.


1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa – Zdrój dla terenu położonego w Kudowie – Zdroju, działki nr 386, 387/3 w obrębie Słone, zwaną dalej planem.
2. Przebieg granic obszaru objętego planem przedstawiono na rysunku planu w skali 1:1000 stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§2.


Załącznikami do niniejszej uchwały są:
1) rysunek planu, w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1;
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu miejscowego, stanowiące załącznik nr 2;
3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 3.

 

§3.


W ustaleniach planu nie określa się:
1) zasad ochrony zabytków oraz dóbr kultury współczesnej – ze względu na brak zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
2) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej – ze względu na brak terenów przestrzeni publicznej;
3) granic i sposobów zagospodarowania obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych – ze względu na brak takich obszarów;
4) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu – ze względu na brak potrzeby takiego zagospodarowania.

 

§4.


Następujące określenia stosowane w uchwale oznaczają:
1) dach symetryczny – dach o jednakowym kącie pochylenia połaci dachowych;
2) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia określająca fragment terenu, na którym dopuszcza się lokalizację budynków oraz określonych w ustaleniach planu budowli; linia ta nie dotyczy linii przesyłowych i sieci uzbrojenia terenu oraz związanych z nimi urządzeń;
3) przeznaczenie podstawowe terenu – jest to część przeznaczenia terenu, które powinno przeważać na danym terenie;
4) przeznaczenie uzupełniające terenu – jest to część przeznaczenia terenu, które uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe terenu i nie może występować samodzielnie;
5) teren – fragment obszaru objętego planem wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem identyfikacyjnym terenu;
6) uchwała – tekst niniejszej uchwały;
7) zieleń urządzona – należy przez to rozumieć ogrody oraz inne urządzone i zakomponowane zespoły zieleni o wysokich walorach krajobrazowych.

 

§5.


1. Następujące oznaczenia graficzne zawarte na rysunku planu stanowią ustalenia planu:
1) granica obszaru objętego planem;
2) linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
3) symbol identyfikacyjny terenu;
4) nieprzekraczalna linia zabudowy;
5) miejsce wskazania szerokości drogi w liniach rozgraniczających.
2. Pozostałe oznaczenia graficzne zawarte na rysunku planu mają charakter informacyjny i nie stanowią ustaleń planu.

 

§6.


1. Ustala się następujące przeznaczenia terenu:
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) zieleń urządzona;
3) droga wewnętrzna;
4) place manewrowe i miejsca postojowe dla samochodów.
2. Na każdym z terenów zakazuje się przeznaczeń innych niż te, które są dla niego ustalone w planie.

 

Rozdział 2.
Ustalenia dotyczące ochrony krajobrazu i kształtowania ładu przestrzennego

 

§7.

 

1. Ustala się strefę „K” ochrony krajobrazu na całym obszarze objętym planem dla której obowiązują następujące ustalenia:
1) ustala się zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki obiektów budowlanych z wyłączeniem kolorystyki urządzeń reklamowych, o których mowa w ust. 2 pkt 3 oraz kolorystyki znaków graficznych związanych z działalnością prowadzoną w obiekcie;
2) nowa zabudowa w zakresie kształtowania bryły, formy architektonicznej oraz zastosowanych materiałów wykończeniowych elewacji powinna nawiązywać do lokalnej tradycji architektonicznej.
2. Ustala się zasady sytuowania oraz kształtowania urządzeń reklamowych:
1) dopuszcza się sytuowanie urządzeń reklamowych na budynkach oraz wolnostojących urządzeń reklamowych, wyłącznie takich, które będą dotyczyć działalności prowadzonej w obszarze objętym planem;
2) dla wolnostojących urządzeń reklamowych ustala się maksymalną powierzchnię reklamową do 1 m2 i maksymalną wysokość do 2 m mierzoną od poziomu terenu przy urządzeniu reklamowym do jego najwyższego elementu;
3) dla urządzeń reklamowych umieszczonych na budynkach ustala się maksymalną powierzchnię reklamową do 2 m2 mierzoną dla jednego budynku;
4) ustala się zakaz umieszczania urządzeń reklamowych na ogrodzeniach.
3. Ustala się zasady sytuowania oraz kształtowania ogrodzeń:
1) ogrodzenia sytuowane od strony linii rozgraniczającej teren z drogą mogą być wykonane z drewna, z kamienia, z nietynkowanej cegły, z tynkowanego muru, z prętów metalowych; dopuszcza się ogrodzenia z siatki metalowej pod warunkiem ich obsadzenia krzewami lub roślinnością pnącą;
2) ogrodzenia, o których mowa w pkt 1 należy wykonywać jako ażurowe z prześwitami zajmującymi co najmniej 60% powierzchni ogrodzenia;
3) obowiązuje zakaz wykonywania ogrodzeń pełnych na wysokości powyżej 1m, mierząc od poziomu terenu przy ogrodzeniu;
4) maksymalna wysokość ogrodzeń, mierząc od poziomu terenu przy ogrodzeniu, nie może przekraczać 1,6 m.


Rozdział 3.
Ustalenia dotyczące ochrony i kształtowania środowiska

 

§8.


1. W zakresie ochrony przed hałasem ustala się dopuszczalny poziom hałasu określony w przepisach odrębnych dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1-MN – jak dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
2. Obszar objęty planem położony jest w zasięgu:
1) Obszaru Specjalnej Ochrony ptaków Natura 2000 „Góry Stołowe” OSO – PLB02006;
2) Otuliny Parku Narodowego Gór Stołowych;
3) Strefy „C” ochrony uzdrowiskowej;
4) Terenu i Obszaru Górniczego „Kudowa”;
5) Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP 341 „Niecka wewnętrznosudecka Kudowa Zdrój – Bystrzyca Kłodzka”;
3. Przy zagospodarowaniu obszaru objętego planem należy uwzględnić ograniczenia w użytkowaniu i zagospodarowaniu terenów wynikające z przepisów odrębnych dotyczących obszarów, o których mowa w ust.2.

 

Rozdział 4.
Ustalenia dotyczące zasad scalania i podziałów nieruchomości

 

§9.


W granicach obszaru objętego planem obowiązują następujące ustalenia dotyczące scalania i podziałów nieruchomości.
1) dla działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną ustala się:
a) powierzchnia działki nie może być mniejsza niż 1000 m2;
b) szerokość frontu działki nie może być mniejsza niż 20 m;
c) kąt położenia granicy działki w stosunku do pasa drogowego powinien zawierać się w przedziale od 45º do 135º.
2) dla pozostałych działek ustala się:
a) powierzchnia działki nie może być mniejsza niż 2 m2;
b) szerokość frontu działki nie może być mniejsza niż 1 m;
c) kąt położenia granicy działki w stosunku do pasa drogowego powinien zawierać się w przedziale od 45º do 135º.

 

Rozdział 5.
Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej

 

§10.


1. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:
1) zaopatrzenie z miejskiej sieci wodociągowej, z uwzględnieniem dostępności wody dla celów przeciwpożarowych, zgodnie z przepisami odrębnymi, z zastrzeżeniem pkt 2;
2) dopuszcza się budowę i użytkowanie indywidualnych ujęć wody do czasu realizacji sieci wodociągowej.
2. W zakresie gospodarki ściekowej ustala się:
1) ścieki bytowe z obszaru objętego planem należy odprowadzać do miejskiej sieci kanalizacyjnej, z zastrzeżeniem pkt 2;
2) dopuszcza się odprowadzanie ścieków bytowych do indywidualnych zbiorników bezodpływowych do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej.
3. W zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych ustala się:
1) zanieczyszczone wody opadowe i roztopowe z nawierzchni dróg, placów manewrowych i miejsc postojowych dla samochodów powinny być odprowadzane poprzez urządzenia do zbierania zanieczyszczeń, zgodnie z przepisami odrębnymi;
2) dopuszcza się zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych z pozostałych nawierzchni w obrębie działek budowlanych, lub ich odprowadzanie do rowów melioracyjnych, zgodnie z przepisami odrębnymi.
4. W zakresie gospodarki odpadami ustala się wymóg prowadzenia zorganizowanej, selektywnej gospodarki odpadami na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
5. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:
3) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej i projektowanej sieci energetycznej;
4) sieci średniego i niskiego napięcia oraz przyłącza energetyczne należy realizować w formie podziemnych sieci kablowych; w uzasadnionych przypadkach spowodowanych istniejącymi warunkami terenowymi lub istniejącym zagospodarowaniem dopuszcza się realizację sieci napowietrznych;
5) urządzenia zaopatrzenia w energię elektryczną, w szczególności stacje transformatorowe, należy realizować w obrębie terenów przewidzianych pod zabudowę.
6. W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się zaopatrzenie w oparciu o następujące źródła ciepła:
1) gaz ziemny;
2) olej opałowy;
3) energię elektryczną;
4) energię ze źródeł odnawialnych z wyłączeniem pomp ciepła realizowanych w technologii odwiertów pionowych;
5) paliwa stałe – z wykorzystaniem systemów ogrzewania o sprawności cieplnej minimum 80%.
7. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się zaopatrzenie z istniejącej lub projektowanej rozdzielczej sieci gazowej lub z indywidualnych zbiorników gazu.
8. W zakresie telekomunikacji ustala się:
1) sieci i przyłącza telekomunikacyjne należy realizować w podziemnych kanałach kablowych lub w formie podziemnych linii kablowych;
2) dopuszcza się lokalizację infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu oraz innych urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej z zastrzeżeniem, że lokalizacja tych urządzeń jest zgodna z przepisami odrębnymi.
9. Dopuszcza się sytuowanie urządzeń oraz sieci infrastruktury technicznej na wszystkich terenach, o ile ustalenia Działu II nie stanowią inaczej oraz sytuowanie tych urządzeń i sieci nie koliduje z istniejącymi lub projektowanymi elementami zagospodarowania terenów.

 

DZIAŁ II. Ustalenia szczegółowe dla terenów

 

§11.


1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1-MN ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) przeznaczenie uzupełniające terenu:
a) zieleń urządzona;
b) droga wewnętrzna – o szerokości co najmniej 8 m;
c) place manewrowe i miejsca postojowe dla samochodów.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące sposobu kształtowania zabudowy:
1) budynki mieszkaniowe należy realizować wyłącznie jako budynki wolnostojące;
2) liczba nadziemnych kondygnacji dla budynków mieszkaniowych nie może być większa niż 2 kondygnacje, licząc łącznie z poddaszem;
3) dopuszcza się sytuowanie parterowych budynków gospodarczych i garaży;
4) maksymalna wysokość budynków mierzona od poziomu terenu przy budynku do najwyższego punktu dachu nie może przekraczać:
a) 10 metrów dla budynków mieszkaniowych;
b) 6 metrów dla budynków gospodarczych i garaży;
5) dla budynków mieszkalnych, gospodarczych i garaży obowiązują dachy, symetryczne, dwuspadowe o nachyleniu połaci dachowych pod kątem od 40 do 50 stopni kryte matową dachówką ceramiczną lub innym materiałem imitującym dachówkę w kolorze odcieni czerwieni; dopuszcza się inne formy dachów oraz inne typy pokryć dachowych na elementach takich jak: ganki, wiatrołapy i lukarny.
3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące sposobu zagospodarowania terenu:
1) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości nie mniejszej niż 6 m od linii rozgraniczającej teren drogi 2-KDW o przebiegu pokazanym na rysunku planu;
2) ustala się wskaźniki intensywności zabudowy:
a) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,15;
b) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,30;
3) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej nie może przekroczyć 30%;
4) co najmniej 45% powierzchni działki budowlanej należy zagospodarować jako powierzchnie biologicznie czynne w formie zieleni urządzonej;
5) dopuszcza się sytuowanie obiektów małej architektury.
4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się obowiązek realizacji miejsc postojowych dla samochodów w liczbie co najmniej 2 stanowisk postojowych na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny.
5. Miejsca postojowe dla samochodów, o których mowa w ust. 4 należy realizować jako terenowe miejsca postojowe lub jako miejsca postojowe w budynkach.
6. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych na: 1000 m2.

 

§12.


1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2-KDW ustala się przeznaczenie podstawowe terenu: droga wewnętrzna – rezerwa terenu dla poszerzenia istniejącej drogi wewnętrznej.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje zmienna szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu, przy czym w miejscu wskazanym na rysunku planu obowiązuje szerokość 3 metrów w liniach rozgraniczających.

 

DZIAŁ III. Ustalenia końcowe

 

§13.


Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) w wysokości 30% dla całego obszaru objętego planem.

 

§14.


Uchyla się Uchwałę Nr XXXI/229/13 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta Kudowa – Zdrój dla terenu położonego w Kudowie – Zdroju, działki nr 386, 387/3 w obrębie Słone.


§15.


Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa – Zdrój.

 

§16.


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Łucja Rachuba

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXXIV/239/13
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:23.09.2013 10:00
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Arkadiusz Sip
Data aktualizacji:28.08.2019 13:49
Liczba wyświetleń dokumentu: 71