Uchwała Nr  XXV/168/12
Rady Miejskiej  Kudowy-Zdroju
z dnia 30 listopada 2012 roku

w sprawie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Kudowa-Zdrój, na których  nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142,poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) Rada Miejska Kudowy - Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Postanawia się o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Kudowa-Zdrój, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2. Odbieranie odpadów, o których mowa w ust. 1 następuje od dnia 1 lipca 2013 r.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Łucja Rachuba

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXV/168/12
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:04.12.2012 12:21
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:12.12.2019 10:27
Liczba wyświetleń dokumentu: 108