UCHWAŁA NR XXI/141/12
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 05 września 2012 roku

w sprawie: organizacji wspólnej obsługi finansowej szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kudowa-Zdrój


Na podstawie art. 7 ust. 1  pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.  Dz. U. z  2001 r. nr 142, poz. 1591 z póź. zm.),  art. 5t ust. 9 w związku z art. 5c pkt 1  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z póź. zmianami) Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Z dniem 1 września 2012 roku organizuje się wspólną obsługę finansową następujących szkół i przedszkoli:
1) Zespół Przedszkolno – Żłobkowy im. Kubusia Puchatka w Kudowie- Zdroju,
2) Szkoła Podstawowa nr 3 w Kudowie-Zdroju,
3) Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju,
którą prowadzić będzie Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia   1 września 2012 roku.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Łucja Rachuba

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXI/141/12
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:11.09.2012 12:50
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:12.12.2019 10:26
Liczba wyświetleń dokumentu: 40