AZBEST

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 10/17 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 11 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad finansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kudowa-Zdrój, informuję, że istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie na usunięcie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Kudowa-Zdrój.

Dofinansowanie może stanowić 100% kosztów obejmujących: rozbiórkę pokrycia dachowego, zabezpieczenie odpadów, zbiórkę i odbiór w przypadku zdemontowanych  odpadów, transport oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest wraz  z oczyszczeniem terenu z pyłu azbestowego.

Jednocześnie pragnę poinformować, że dofinansowanie nie pokrywa kosztów:

a)       poniesionych przez właściciela nieruchomości, który we własnym zakresie dokonał demontażu odpadów zawierających azbest i przekazał je do unieszkodliwienia,

b)      kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych lub elewacyjnych,

c)      kosztów poniesionych na wykonanie dokumentacji technicznej, kosztorysów, zgłoszeń i uzgodnień,

d)      kosztów poniesionych przed dniem złożenia wniosku.

W przypadku zainteresowania otrzymaniem dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest ze swojej posesji, zapraszam do złożenia wniosku według załączonego druku, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.01.2018 r w siedzibie Urzędu  Miasta w Kudowie-Zdroju przy ul. Zdrojowej 24 (Biuro Obsługi Klienta).

Jednocześnie przypominam, że w przypadku planowanych prac związanych z wymianą pokrycia dachowego z budynków mieszkalnych i gospodarczych należy dokonać stosowanego zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Kłodzku – Wydział Zagospodarowania Przestrzennego, Architektury i Budownictwa.

Druk zgłoszenia wraz z oświadczeniem  o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, można pobrać  w Urzędzie Miasta (pok. nr 02) lub poniżej.

 

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Azbest
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:14.06.2012 08:28
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Arkadiusz Sip
Data aktualizacji:21.01.2020 14:01
Liczba wyświetleń dokumentu: 105