UCHWAŁA NR LII/324/ 06
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 26 lipca 2006 roku

 

 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowy-Zdroju dla działki nr 135 (AM – 6), obręb Pstrążna

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591, z późniejszymi zmianami), art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami) oraz w związku z uchwałą nr XLIII/257/2005 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 9 listopada 2005 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany  miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego  miasta Kudowy-Zdroju dla działki nr 135 (AM – 6), obręb Pstrążna, oraz po stwierdzeniu zgodności ustaleń miejscowego planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowy-Zdroju, Rada miejska Kudowy-Zdroju uchwala co następuje:

 

Rozdział I.
Ustalenia ogólne.

 

§1.

 

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany dalej planem, obejmuje obszar działki nr 135 (AM – 6), obręb Pstrążna, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Przedmiotem planu jest:
1) przeznaczenie terenów oraz wyznaczenie linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach oraz o różnych zasadach zagospodarowania,
2) określenie lokalnych warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu,
3) określenie szczególnych warunków zagospodarowania terenów, wynikających z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego, prawidłowego zarządzania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych.

 

§2.

 

1. Następujące określenia stosowane w uchwale oznaczają:
1) plan – przepisy niniejszej uchwały wraz z załącznikami,
2) uchwała – tekst niniejszej uchwały,
3) rysunek planu – rysunek planu na mapie zasadniczej w skali 1:1000, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
4) teren – obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem,
5) przeznaczenie podstawowe terenu – przeznaczenie terenu, które powinno dominować na danym terenie, w sposób określony w ustaleniach planu,
6) przeznaczenie towarzyszące terenu – przeznaczenia terenu inne niż podstawowe, które uzupełnia lub wzbogaca funkcję podstawową,
7) linia rozgraniczająca – linia rozgraniczająca tereny o różnym sposobie użytkowania, którym przypisane są różne ustalenia planu,
8) powierzchnia zabudowy – obszar zajęty przez budynek lub budynki, ograniczony zewnętrznym obrysem ścian zewnętrznych w rzucie o największej powierzchni, liczonej w zewnętrznym obrysie ścian zewnętrznych,
9) urządzenia towarzyszące obiektom budowlanym – urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, ogrodzenia, place postojowe, place pod pojemniki na odpadki stałe,
10) obiekt małej architektury – ławki, kosze na śmieci, latarnie, rzeźby oraz inne o podobnym charakterze,
11) szczególne walory architektoniczne – obowiązek ukształtowania budynków i budowli w sposób wyróżniający, odmienny od budynków i budowli sąsiednich oraz odznaczający się wysokim poziomem estetycznym rozwiązań architektonicznych,
12) przepisy odrębne – aktualne w momencie realizacji niniejszej uchwały przepisy prawne: ustawy wraz z aktami wykonawczymi, normy branżowe oraz ograniczenia w dysponowaniu terenami, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych,
2. W przepisach niniejszej uchwały terminy takie jak: obiekt budowlany, budynek, budowla, stosowane są w znaczeniu jakie nadaje im ustawa Prawo Budowlane.

 

§3.

 

1. Integralną częścią uchwały jest rysunek planu, w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2.   Załącznik nr 2 do uchwały stanowi :
1) rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu miejscowego,
2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
3. Załącznik o którym mowa w ust. 2 nie stanowi ustaleń planu.

 

§4.

 

Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są jego obowiązującymi ustaleniami:
a. granice opracowania planu,
b. linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania,
c. orientacyjne linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania,
d. symbole identyfikujące tereny.

 

§5.

 

1. Ustala się następujące kategorie przeznaczeń terenu:
1) obiekty sakralne,
2) zieleń urządzona: urządzone i zakomponowane zespoły zieleni o wysokich walorach krajobrazowych,
3) parking zielony: urządzone miejsca parkingowe z dużym udziałem zieleni.
2. Na każdym z terenów zakazuje się przeznaczeń innych niż te, które są dla niego ustalone w planie.
3. Tereny przewidziane w planie do nowego przeznaczenia, do czasu jego realizacji mogą być użytkowane wyłącznie w sposób dotychczasowy.

 

§6.

 

Na terenie, dla którego dopuszcza się zabudowę obiektami budowlanymi, dopuszcza się sytuowanie urządzeń towarzyszących obiektom budowlanym, o ile nie jest to sprzeczne z innymi ustaleniami planu.

 

§7.
Ustalenia dotyczące ochrony środowiska.

 

1. Teren objęty opracowaniem planu leży w zasięgu granic otuliny Parku Narodowego Gór Stołowych, oraz w strefie „C” ochrony uzdrowiskowej Kudowy-Zdroju.
2. Należy ściśle respektować przepisy odrębne dotyczące obszarów, o których mowa w ust.1.

 

§8.
Ustalenia dotyczące ochrony środowiska kulturowego.

 

1. Teren objęty opracowaniem planu leży w zasięgu granic zabytkowego układu ruralistycznego dawnej wsi Pstrążna wpisanego do rejestru zabytków.
2. Należy ściśle respektować przepisy odrębne dotyczące obszaru, o którym mowa w ust.1.

 

§9.
Zaopatrzenie w wodę.

 

Pokrycie potrzeb w zakresie zaopatrzenia w wodę w obszarze objętym planem nastąpi z indywidualnego ujęcia wody.

 

§10.
Odprowadzanie ścieków.

 

1. Ścieki bytowe z obszaru objętego planem należy doprowadzać do indywidualnej oczyszczalni ścieków.
2. Obowiązuje zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków bezpośrednio do gleby, rowów melioracyjnych bądź cieków naturalnych.

 

§11.
Odprowadzanie ścieków opadowych.

 

Dopuszcza się odprowadzanie ścieków opadowych do rowów melioracyjnych i cieków naturalnych, pod warunkiem ich uprzedniego oczyszczenia.

 

§12.
Gospodarka odpadami.

 

1. Odpady z terenu objętego planem należy wywozić na komunalne składowisko odpadów.
2. Obowiązuje zakaz gromadzenia jakichkolwiek odpadów w obszarze objętym planem.

 

§13.
Zaopatrzenie w energię elektryczną.

 

1. Zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci energetycznej.
2. Sieci i przyłącza niskiego napięcia należy realizować w formie podziemnych sieci kablowych.
3. Urządzenia zaopatrzenia w energię elektryczna, w szczególności stacje transformatorowe, należy realizować w obrębie działki.

 

§14.
Zaopatrzenie w energię cieplną.

 

Obiekty w obszarze objętym planem będą zaopatrywane w energię cieplną w oparciu o:
1) gaz ziemny,
2) olej opałowy,
3) energię elektryczną,
4) energię słoneczną,
5) energię geotermalną,
6) energię ze źródeł odnawialnych,
7) niskoemisyjne systemy ogrzewania na paliwa stałe.

 

§15.
Przyłącza telekomunikacyjne.

 

Sieci i przyłącza telekomunikacyjne należy realizować w formie podziemnych sieci kablowych.

 

Rozdział II.
Ustalenia szczegółowe.

 

§16.
Teren OS

 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem OS ustala się przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe: obiekty sakralne,
2) przeznaczenie towarzyszące: zieleń urządzona, parking zielony.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania budynków:
1) obowiązuje nachylenie połaci dachowych pod kątem minimum 45 stopni,
2) głębokość posadowienia fundamentów nie może przekraczać głębokości 3,5 metra,
3) do izolacji fundamentów należy stosować materiały nietoksyczne,
4) projektowana zabudowa winna odznaczać się szczególnymi walorami architektonicznymi.
3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące sposobu zagospodarowania terenu:
1) powierzchnia zabudowy wszelkich kubaturowych obiektów budowlanych nie może przekraczać 25% powierzchni terenu,
2) co najmniej 50% powierzchni terenu należy zagospodarować jako powierzchnie niezabudowane i nie utwardzone, w formie zieleni urządzonej, kształtowanej w oparciu o istniejący drzewostan,
3) dopuszcza się obiekty małej architektury.
4. Dopuszcza się obiekty kościelne – jak plebania.
5. Dojazd do terenu, o którym mowa w ust. 1 od ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 07KD.
6. Miejsca parkingowe należy realizować w obrębie działki.

 

Rozdział III.
Ustalenia końcowe
.

 

§17.

 

Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości, w wysokości 0 %.

 

§18.

 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowy-Zdroju.

 

§19.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger

 

 

UZASADNIENIE

 

do uchwały Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój     dla działki nr 135 (AM – 6), obręb Pstrążna

 

Do opracowania projektu zmiany w/w planu przystąpiono na podstawie uchwały nr XLIII/257/05, w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowy-Zdroju, dla działki nr 135 (AM – 6).
 Opracowany projekt zmiany planu jest zgodny z polityką przestrzenną miasta Kudowy-Zdroju określoną w „Studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego miast Kudowy-Zdroju”. Zgodnie z ustaleniami studium obszar objęty zmianą planu wchodzi w skład strefy oznaczonej symbolem „G1”- OBSZAR ZAINWESTOWANY – usługi turystyki, rekreacji leczniczej, mieszkalnictwa.
 Przy sporządzeniu planu dopełnione zostały wszystkie wymogi formalno – prawne wynikające z obowiązujących przepisów, w szczególności z ustawą z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717   z późniejszymi zmianami).
 Projekt planu wyłożony był do publicznego wglądu w okresie wymaganym ustawą. W trakcie tego okresu wyznaczono termin dla przeprowadzenia dyskusji publicznej nad ustaleniami przyjętymi w projekcie planu, na którą stawili się projektanci planu oraz przedstawiciele Urzędu Miasta. Inne osoby zainteresowane projektem planu nie przybyły.
 Do wyłożonego projektu planu nie zgłoszono uwag. W tej sytuacji należy uznać, że plan miejscowy zyskał akceptację społeczną.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie przedmiotowej uchwały uważa się za uzasadnione.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr LII/324/06
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:21.11.2008 08:30
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Arkadiusz Sip
Data aktualizacji:28.08.2019 08:34
Liczba wyświetleń dokumentu: 304