UCHWAŁA NR XXXIII/212/2001

 

RADY  MIEJSKIEJ  KUDOWY  ZDROJU

Z  DNIA 22 listopada 2001


w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  terenów  usług  turystyki,  w Kudowie  Zdroju, w  Obrębie Brzozowie, na działce nr 182 AM-13.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5, art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 1996 r. Dz. U. Nr 13 poz. 74, z późniejszymi zmianami), art. 26 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym  ( jednolity tekst ustawy  Dz. U. Nr 15 poz. 139, z późniejszymi zmianami ), w związku ze swą Uchwałą nr XXVI/157/2001 z dnia 9 lutego 2001 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego dla tego terenu,

 

Rada Miejska Kudowy Zdroju uchwala co następuje:

 

§ 1.

 

          Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów usług turystyki w Kudowie Zdroju, w Obrębie Brzozowie, w granicach działki nr 182 AM-13,  zwany dalej planem miejscowym.

 

1.  Uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest obowiązują- cym przepisem gminnym w zakresie gospodarki przestrzennej i stanowi podstawę do  ustalania dla tego terenu warunków zabudowy i zagospodarowania. Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu sprzeczne z ustaleniami planu są nieważne.

2.  Obowiązujące ustalenia miejscowego planu zawarte są w treści niniejszej uchwały    oraz na rysunku planu 1 : 2000, który jako integralna część miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi załącznik graficzny nr 1 do uchwały.

3.    Dla   terenu   objętego   uchwalonym  planem  miejscowym  tracą  moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa Zdrój, zatwierdzonego Uchwałą nr XXII/154/96 Rady Miejskiej Kudowy Zdroju, z dnia 30 sierpnia 1996 roku. Poz. 99 Dz. U. W. W. Nr 40 z dnia 30.10.1996 r .

 

§ 2.

 

Granice planu

 

Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego objęto teren o powierzchni 4,3083 ha, w granicach działki geodezyjnej nr 182 położonej w Kudowie Zdroju, w Obrębie Brzozowie, na AM 13, stanowiącej niezabudowany użytek rolny, klasyfikowany jako PsIV, PsV, LsV, RVI, ŁVI i rowy, z przeznaczeniem pod realizację zespołu usług turystycznych - gospodarstwo agroturystyczne.

 

 

§ 3.

 

Przedmiot ustaleń planu.

 

           Przedmiot ustaleń planu, zawartych w formie tekstowej uchwały  i graficznej  - na rysunku planu, stanowiącym załącznik do uchwały,  obejmuje:

-    granice opracowania – obowiązywania ustaleń planu,

-          przeznaczenie terenu,

-          zasady rozgraniczenia terenów o różnych funkcjach i zasadach zagospodarowania,

-          podstawowe zasady zagospodarowania terenu,

-          orientacyjne sytuowanie obiektów budowlanych,

-          zasady obsługi komunikacyjnej terenu,

-          zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej,

-          lokalne warunki, standardy i zasady kształtowania zabudowy,

-          zasady ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego.

 

§ 4.

 

Program zagospodarowania terenu.

 

Program zagospodarowania terenu obejmuje realizację:

 

-          dwóch zespołów domków rekreacyjnych, w maksymalnej ilości 16 obiektów, o łącznej, maksymalnej ilości 100 miejsc noclegowych, na dwu terenach oznaczonych symbolem UT;

-          obiektu gastronomicznego o maksymalnej wielkości 50 miejsc konsumpcyjnych, na terenie oznaczonym symbolem UG;

-          dwóch parkingów o łącznej ilości 40 miejsc postojowych, na dwu terenach oznaczonych symbolem KP;

-          zbiornika wodnego - stawu rybnego o powierzchni do 0,5 ha i głębokości do 1 m, na terenie oznaczonym symbolem W;

-          ciągów pieszo jezdnych oznaczonych symbolem KX, włączonych do istniejących dróg gospodarczych – ulic miejskich oznaczonych symbolem KG;

-          obiektu mieszkalnego – jednorodzinnego, na terenie oznaczonym symbolem M –działce siedliskowej;

-          terenów rekreacyjnych i zieleni urządzonej na całym terenie objętym planem miejscowym. 

 

§ 5.

 

Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy.

 

Program wymieniony w §4 należy realizować z zachowaniem następujących warunków wynikających z przepisów szczególnych, uzgodnień i opinii, oraz lokalnych uwarunkowań:

 

1.  Zabudowę realizować w formie zespołu wolnostojących obiektów, z zielenią towarzyszącą z dużą ilością zieleni wysokiej i krzewów, zachowując charakter tradycyjnej, zabytkowej, zabudowy byłej wsi Brzozowie. 

1.         Architektura obiektów winna nawiązywać formą i detalem architektonicznym do historycznej, regionalnej - sudeckiej architektury istniejących obiektów Brzozowie.

2.         Obowiązuje stosowanie stromych dachów o minimalnych spadkach połaci dachowych 45º.

3.         Obowiązuje stosowanie tradycyjnych materiałów wykończeniowych: drewna, kamienia naturalnego i ceramiki.

4.         Maksymalna   ilość  miejsc  noclegowych w każdym domku rekreacyjnym - 10  łóżek, łącznie w zespole – 100 łóżek hotelowych.

5.         Wysokość zabudowy  - do 2 kondygnacji nadziemnych, z ewentualnymi dodatko - wymi piwnicami i użytkowymi poddaszami.

6.         Powierzchnia zabudowy wszelkich kubaturowych obiektów budowlanych nie może przekroczyć 20% powierzchni terenu.

7.         Co najmniej 60% powierzchni terenu należy  zagospodarować jako  powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone, w formie zieleni urządzonej, z zachowaniem co najmniej 50% powierzchni działki jako biologicznie czynnej.     

8.         10. Głębokość  fundamentów   nie  może  przekroczyć  2,5 m,  do ich izolacji nie wolno używać toksycznych materiałów.

9.         Prace niwelacyjne ograniczyć do niezbędnego minimum.

10.      Zachować należy istniejący wartościowy drzewostan, wycinki ograniczyć do porządkowych i sanitarnych wycinek bezwartościowych samosiejek. 

11.      Obowiązuje zakaz realizacji jakichkolwiek obiektów kubaturowych, w tym małej architektury, przy granicach terenu, poza wyznaczonymi planem nieprzekra-czalnymi liniami zabudowy.

 

§ 6.

 

Zasady obsługi komunikacyjnej obszaru.

 

1.  Teren – zespół obsługiwany będzie z istniejącego, w bezpośrednim sąsiedztwie, układu ulic i dróg gospodarczych o numerach ewidencyjnych: 365 i 374, włączonych do drogi gminnej KD-V Kudowa Brzozowie – Kudowa Słone. Szerokość  ulic  w  liniach  rozgraniczających po 10 m, jedna jezdnia o szerokości 4,5 m. 

1.          Ciągi pieszo - jezdne KX wewnątrz zespołu o szerokości 4,5 m.

 

§ 7.

 

Zasady obsługi w zakresie  infrastruktury technicznej.

 

Zaopatrzenie w wodę.

         Obszar będzie zaopatrywany w wodę z własnych ujęć, docelowo z miejskiej sieci wodociągowej.

 

Kanalizacja sanitarna.

         Ścieki będą oczyszczane w przydomowej oczyszczalni ścieków.

 

Kanalizacja deszczowa.

         Wody deszczowe z terenów zainwestowanych i dróg będą odprowadzane systemem kanalizacji deszczowej po oczyszczeniem do istniejącego rowu.

 

Energia elektryczna.

         Zaopatrzenie z istniejących sieci energetycznych średniego napięcia, z rozpro- wadzeniem liniami kablowymi niskiego napięcia.

 

Zaopatrzenie w gaz.

         Zaopatrzenie w gaz urządzeniami na gaz płynny.

 

Ogrzewanie.    

        Ogrzewanie obiektów indywidualnymi urządzeniami elektrycznymi, gazowymi, lub innymi o porównywalnej z nimi lub mniejszej, niewielkiej uciążliwości dla środowiska przyrodniczego.

 

Telekomunikacja.

         Kablowe sieci podziemne podłączone do miejskich sieci teletechnicznych, działających na terenie miasta operatorów sieci.

 

Gospodarka odpadami.

         Wywóz odpadów komunalnych na miejskie wysypisko odpadów poprzez miejskie służby komunalne, na zasadach aktualnie obowiązujących na terenie miasta.  

 

§ 8.

 

Zasady ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego.

 

 

1.   Teren  objęty  planem miejscowym leży  w zasięgu następujących obszarów chronionych:

-          obszarze chronionej zlewni Klikawy,

-          strefie „C” ochrony uzdrowiskowej Kudowy Zdroju,

-          w    obszarze  głównego,   projektowanego    zbiornika   wód    podziemnych,

-          (GZWP nr 341)  Kudowa  Zdrój  – Bystrzyca Kłodzka,

-          w strefie otulinowej Parku Narodowego Gór Stołowych,

-          na   granicy   strefy   „B”   ochrony   konserwatorskiej   zabytkowego  układu,           

-          urbanistycznego wsi Brzozowie. 

2.   Realizacja ustaleń planu miejscowego nie może pogorszyć stanu środowiska  przyrodniczego ani uszczuplić jego zasobów i walorów.

3.   Należy w pełni respektować warunki określone w §: §4, 5, 6 , 7 i 8 niniejszej uchwały oraz przepisy szczególne obowiązujące dla poszczególnych obszarów chronionych, wymienionych w punkcie 1 niniejszego paragrafu.

 

§ 9.

 

Ustalenia dotyczące wartości nieruchomości.

 

1.   Konsekwencją   opracowania  planu  jest  wzrost wartości nieruchomości terenów      

       rolnych położonych w granicach jego opracowania.

2.   Ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 30%, na rzecz miasta Kudowa Zdrój.

3.    Jednorazowa opłata będzie pobrana w wypadku zbywania nieruchomości przez 

      jej właściciela.

§ 10.

 

Ustalenia końcowe:

 

1.         Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Kudowy Zdroju.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Kudowy Zdroju.

3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXXIII/212/2001
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:20.11.2008 14:40
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Arkadiusz Sip
Data aktualizacji:28.08.2019 08:20
Liczba wyświetleń dokumentu: 368