PODSTAWA PRAWNA

 


Na podstawie artykułu 83 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz.880 z późniejszymi zmianami) usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez burmistrza na wniosek posiadacza nieruchomości.
Jeżeli posiadacz nie jest właścicielem - do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela. 


Zgodnie z art. 83, ust. 4 ustawy o ochronie przyrody wniosek
(wzór wniosku)  o wydanie zezwolenia powinien zawierać:

 

 

 

 1. imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości;
 2. tytuł prawny do władania nieruchomością; 
 3. nazwę gatunku drzewa lub krzewu; 
 4. obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm; 
 5. przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew; 
 6. przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu;


Wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta, ul. Zdrojowa 24  w pokoju nr 14. Uprawniony pracownik dokona wizji lokalnej i określi prawidłowość danych zawartych we wniosku.


Nie jest wymagane uzyskanie decyzji na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości, na której rosną:

 

 

 

 

 1. drzewa i krzewy owocowe, z wyłączeniem nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków,
 2. drzewa i krzewy sadzone na plantacjach,
 3. drzewa i krzewy, których wiek nie przekracza 10 lat,
 4. drzewa i krzewy stanowiące przeszkody lotnicze.


Osoby fizyczne nie ponoszą opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzenie w nim zmian w związku z usunięciem drzew lub krzewów.


Osoby prawne i przedsiębiorcy za usuwanie drzew związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą ponoszą opłatę w zależności od gatunku i obwodu pnia mierzonego na wysokości 130cm. Opłatę ustaloną na podstawie specjalnych tabel nalicza organ właściwy do wydawania zezwoleń za usuwanie drzew lub krzewów.


Termin uiszczenia opłaty może być odroczony na okres trzech lat, jeżeli zezwolenie przewiduje przesadzenie drzew lub krzewów w inne miejsce lub zastąpienie innymi drzewami lub krzewami. Jeżeli przesadzone albo posadzone w zamian drzewa lub krzewy zachowały żywotność po upływie trzech lat od dnia ich przesadzenia lub nie zachowały żywotności z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości, należność z tytułu ustalonej opłaty za usunięcie drzew lub krzewów podlega umorzeniu.


Nie pobiera się opłat za usunięcie drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych oraz bezpieczeństwu ruchu drogowego, które obumarły

Za samowolne usunięcie drzew lub krzewów nalicza się kary.

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew lub krzewów
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:13.11.2008 08:17
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Arkadiusz Sip
Data aktualizacji:11.12.2019 14:06
Liczba wyświetleń dokumentu: 168