Zarządzenie Nr 0050.67.2022
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju
z dnia 6 maja 2022 r.

 w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za bezumownie zajmowany lokal mieszkalny oraz opłat wynikłych z rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania.

Na podstawie § 4 ust. 2 pkt 3 i ust. 4 oraz § 7 ust. 1 uchwały Nr  XLVI/310/14  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014r., poz. 4113), Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

1.    Wyraża się zgodę na rozłożenie należności pieniężnej w wysokości 2.739,10 zł (słownie: dwa tysiące siedemset trzydzieści dziewięć złotych 10/100), przysługującej od 1   z tytułu opłat za bezumownie zajmowany lokal mieszkalny oraz opłat wynikłych z rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania za 2021 w lokalu przy ul. 1 Maja w Kudowie-Zdroju, na 8 (osiem) rat miesięcznych.
2.    Ustala się następujące kwoty rat i terminy ich płatności:
1.    342,40 zł – płatne w terminie do 31.05.2022r;
2.    342,40 zł – płatne w terminie do 30.06.2022r
3.    342,39 zł – płatne w terminie do 31.07.2022r;
4.    342,39 zł – płatne w terminie do 31.08.2022r;
5.    342,38 zł – płatne w terminie do 30.09.2022r;
6.    342,38 zł – płatne w terminie do 31.10.2022r;
7.    342,38 zł – płatne w terminie do 30.11.2022r
8.    342,38 zł – płatne w terminie do 31.12.2022r;

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Mieszkaniowej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

1  Wyłączenie na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku   z ochroną danych osobowych.                   

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.67.2022
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:12.05.2022 11:41
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:12.05.2022 11:41
Liczba wyświetleń dokumentu: 35