OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju:

 1. Stanowisko pracy: ds. księgowości podatkowej i pomocy publicznej.
 2. Niezbędne wymagania od kandydatów:
 1. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
 2. Brak skazania za przestępstwo umyślne lub skarbowe umyślne.
 3. Nieposzlakowana opinia.
 4. Wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne lub administracyjne.
 5. Umiejętność obsługi komputera, znajomość pakietu Microsoft Office.
 6. Znajomość przepisów prawnych regulujących ustrój i kompetencje samorządu gminnego, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy
  o pracownikach samorządowych, ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, Ordynacji podatkowej.

 

 1. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
 1. Obowiązkowość, rzetelność, komunikatywność.
 2. Odpowiedzialność, systematyczność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność radzenia sobie ze stresem w sytuacjach konfliktowych, zdolność do rozwiązywania problemów, sumienność w wykonywaniu powierzonych obowiązków.
 1. Zadania wykonywane na stanowisku:
 1. Prowadzenie postępowań w zakresie udzielania pomocy publicznej.
 2. Prowadzenie postępowań związanych z umorzeniem, odroczeniem, rozłożeniem na raty należności z tytułu  podatku: rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz należności z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntu i dzierżaw.
 3. Prowadzenie spraw związanych z odwołaniami od decyzji organu podatkowego I instancji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
 4. Prowadzenie urządzeń rachunkowych służących do  ewidencjonowania należności
  z  tytułu podatków i opłat , kartotek płatników w systemie WIP+  zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami (ewidencjonowanie wpłat, uzgadnianie miesięcznych przypisów i odpisów, uzgadnianie obrotów z ewidencją księgową).

 

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 

Miejsce pracy : Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju. Budynek wyposażony jest w podjazd umożliwiający wjazd do budynku wózkiem inwalidzkim. Praca na tym stanowisku wymaga dużej dyspozycyjności. Stanowisko pracy znajduję się na II piętrze budynku, związane jest z  pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych.
 

Praca w wymiarze pełnego etatu.

 

6. Wymagane dokumenty:

 

 1. Wniosek o zatrudnienie.
 2. List motywacyjny.
 3. Kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie BIP lub w Referacie Organizacyjnym, Oświaty i Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju.
 4. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej.
 5. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu
  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe wraz z klauzulą wynikającą z art. 233 kodeksu karnego.
 6. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu
  z pełni praw publicznych.
 7. Kopie świadectw pracy z zakończonych okresów zatrudnienia lub zaświadczenie
  o  zatrudnieniu, w przypadku pozostawania w stosunku pracy – w celu potwierdzenia okresu zatrudnienia.
 8. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje i staż pracy.

Kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem i opatrzone klauzulą „Za zgodność z oryginałem”. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone podpisaną przez kandydata klauzulą:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r.
o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r.
 o pracownikach samorządowych (t.j. z 2019 r. Dz.U. poz. 1282)”.

 

7. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób    niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy z 27.08.1997r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 1.  Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju w zamkniętej kopercie z podaniem imienia i nazwiskiem, adresu do korespondencji, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko ds. księgowości podatkowej i pomocy publicznej”

w terminie do dnia  10 maja 2022 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

    9. Informacje dodatkowe.

    1)  Postępowanie konkursowe obejmuje dwa etapy: ocenę formalną tj. analizę wszystkich złożonych

        dokumentów oraz rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami. Rozmowę kwalifikacyjną oraz test
        z podstawowej wiedzy dot. funkcjonowania samorządu gminnego przeprowadzi
        Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój w trybie przewidzianym
        ustawą o pracownikach samorządowych.

   2) O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub
       drogą elektroniczną na adres e-mail.

   3) Dokumenty rekrutacyjne złożone po terminie, bez zastrzeżonej formy papierowej lub niekompletne,
       podlegają odrzuceniu, a kandydat nie zostaje dopuszczony do dalszego etapu postępowania.

   4) Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania dokumentów
        rekrutacyjnych oraz przyjmowania ww. dokumentów poza ogłoszeniem.

   5) Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu
        Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju.

    6) Informacje w sprawie naboru można uzyskać pod nr tel. 74-862-17-15.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój, Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju,
  ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój, tel. 748621700, e-mail:iod@kudowa.pl
 3. Dane osobowe są zbierane w celu przeprowadzenia rekrutacji – na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
 4. Pozyskane dane będą przechowywane przez okres rekrutacji. Po jej zakończeniu/zatrudnieniu dokumenty osoby wyłonionej w wyniku naboru zostaną włączone do akt osobowych. Oferty, które nie spełniły wymogów formalnych zostaną niezwłocznie zwrócone kandydatom. Dane osób, które zostały wskazane jako kolejni kandydaci do zatrudnienia będą przechowywane przez okres trzech miesięcy od zakończenia naboru lub zatrudnienia osoby wyłonionej w trakcie naboru – następnie, w przypadku, gdy nie dojdzie do zatrudnienia tych osób, ich oferty zostaną przesłane na adres wskazany w ofercie. Protokoły z posiedzeń Komisji do spraw naboru posiadają kategorię archiwalną A, natomiast pozostała dokumentacja przebiegu procesu rekrutacji jest przechowywana przez okres 5 lat, a następnie, po uzyskaniu zgody Archiwum Państwowego – brakowana.
 5. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do własnych danych, prawo
  do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
 7. Może Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych,
  co będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrywania Pańskiej kandydatury
  na późniejszym etapie rekrutacji.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych wskazanych w ogłoszeniu o naborze jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie – dobrowolne. Niepodanie danych obligatoryjnych skutkuje brakiem rozpatrzenia kandydatury.

 

 

 

Kudowa-Zdrój, dnia 29.04.2022 r.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE-stanowisko pracy: ds. księgowości podatkowej i pomocy publicznej.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Data publikacji:29.04.2022 14:21
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:11.05.2022 12:24
Liczba wyświetleń dokumentu: 145