Zarządzenie nr  0050.199.2021
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 23 listopada 2021 r.

w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój.

Na podstawie art. 30  ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.)   i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) oraz uchwały nr XXXV/234/98 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z 19 lutego 1998 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1

Przeznacza  się  do sprzedaży w drodze  przetargu ustnego  nieograniczonego halę produkcyjną wraz ze sprzedażą prawa  użytkowania wieczystego gruntu, będącego własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Kudowa-Zdrój, położoną w gminie  Kudowa-Zdrój, obręb Zakrze, ul. Fabryczna, oznaczoną geodezyjnie jako działki nr  438/91(AM-17) i nr 438/92 (AM-17) o łącznej pow. 6824 m2, dla których Sąd Rejonowy  Wydział Ksiąg  Wieczystych w Kłodzku  prowadzi księgę wieczystą nr SW1K /00075850/8 z przeznaczeniem na teren zabudowy usługowo produkcyjnej oraz nieruchomość bez zabudowań  położoną  w gminie  Kudowa-Zdrój, obręb Zakrze, oznaczoną geodezyjnie jako działki nr 162 (AM-17) o pow. 875 m2 z przeznaczeniem na teren zabudowy usługowej i nr 430 (AM-17) o pow. 454 m2 z przeznaczeniem na teren parkingu, dla których prowadzona jest  księga wieczysta  nr  SW1K/00079461/2.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 3

Traci moc zarządzenie Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój nr 0050.251.2019 z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.

Burmistrz
Aneta Potoczna
                   

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.199.2021
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:25.11.2021 12:20
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:25.11.2021 12:20
Liczba wyświetleń dokumentu: 59