Zarządzenie Nr 0050.135.2021
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 28 lipca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 212, art. 257 i art. 259 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 305) oraz § 8 ust. 1 uchwały nr XXVIII/204/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2021 rok, Burmistrz Miasta Kudowa–Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

1.    Dokonuje się zmian w planie wydatków –zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2.    Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2021 roku – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:
1.    dochody             57.464.736,22 zł      
        w tym dochody majątkowe                         9.739.576,11 zł
                     dochody bieżące                            47.725.160,11 zł
2.     wydatki                     61.995.387,05 zł
        w tym wydatki majątkowe               14.871.228,79 zł
                     wydatki bieżące                   47.124.158,26 zł    
3.    deficyt  budżetu    4.530.650,83 zł

    
§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Uzasadnienie
WYDATKI
Dział 630 – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 301,00 zł w związku z większymi niż zaplanowano zakupami usług pozostałych w ramach projektu „Atrakcje na Pograniczu Kudowa-Zdrój – Ceska Skalica”.
Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 630 – Turystyka pozostaje bez zmian.
Dział  851 – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 7.635,00 zł na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Miasta zaangażowanych w działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19.
Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia  pozostaje bez zmian.

 

                   

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.135.2021
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:09.08.2021 10:24
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:09.08.2021 10:24
Liczba wyświetleń dokumentu: 11