Zarządzenie Nr 0050.130.2021
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 22 lipca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 212, art. 257 i art. 259 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 305), § 8 ust. 1 uchwały XXVIII/204/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2021 rok Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

1.    Dokonuje się zmian w planie dochodów –   zwiększenie o 123,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia
2.    Dokonuje się zmian w planie wydatków –   zwiększenie o 123,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3.    Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 6.000,00 zł.
4.    Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych Gminie Kudowa-Zdrój z zakresu administracji rządowej na 2021 rok – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
5.    Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Kudowa-Zdrój w 2021 roku - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:
1.    dochody         57.331.078,22 zł      
        w tym dochody majątkowe                         9.615.918,11 zł
                     dochody bieżące                            47.715.160,11 zł
2.     wydatki         61.473.729,05 zł
        w tym wydatki majątkowe                 14.359.570,79 zł
                     wydatki bieżące                     47.114.158,26 zł    
3.    deficyt  budżetu    4.142.650,83 zł      

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna
                   

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.130.2021
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:28.07.2021 10:18
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:28.07.2021 10:18
Liczba wyświetleń dokumentu: 9