Zarządzenie nr 0050.229.2020                            
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
       z dnia 25 listopada 2020 roku       


w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności  z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym


Na podstawie § 3 ust. 1 oraz § 4 ust. 2 pkt 3 ust. 4 uchwały Nr XLVI/310/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2014 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz. U. Woj. Doln. z 2014r., poz. 4113), Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:

§1.

1. Wyraża się zgodę na rozłożenie na 4 /cztery/ raty miesięczne należności pieniężnej  w wysokości 1.836,00 zł/słownie: jeden tysiąc osiemset trzydzieści sześć złotych 00/100/ z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym należnej od 1.

2. Ustala się następujące kwoty rat i terminy ich płatności:
            1)    459,00 zł - płatne w terminie do 30.12.2020r.
            2)    459,00 zł - płatne w terminie do 30.01.2021r.
            3)    459,00 zł - płatne w terminie do 28.02.2021r.
            4)    459,00 zł - płatne w terminie do 30.03.2021r.

§ 2.

Udzielona pomoc nie stanowi pomocy publicznej ( pomocy de minimis).

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

 1 Wyłączenie na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z ochroną danych osobowych.
                   

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.229.2020
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:30.11.2020 11:58
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:30.11.2020 11:58
Liczba wyświetleń dokumentu: 22