Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 74/866 13 51

   Znak sprawy: IR.271.26.2020

Kudowa-Zdrój, 02-12-2020r. 

 

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie Art. 92. ust. 2 ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Gmina Kudowa-Zdrój zawiadamia, że w postępowaniu na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie: Przebudowa fragmentu ulicy Słone oraz fragmentu ul. Nad Potokiem w Kudowie –Zdroju – etap 2” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12-11-2020 pod numerem 609341-N-2020, jako najkorzystniejsza wybrana została Oferta nr 1. złożona przez firmę NOVA-PROJECT SP. Z O.O. Al. Ludomira Różyckiego 1C, 51-608 Wrocław, liczba uzyskanych pkt: 100 w tym cena: 60; KPC-1: 30; KPC-2: 10 .

 

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z przyznaną ofertom punktacją w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją.

  1. Oferta nr 1.  Nova Project Sp. z o. o., Al. Ludomira Różyckiego 1C, 51-608 Wrocław, liczba uzyskanych pkt: 100 w tym cena: 60; KPC-1: 30; KPC-2: 10  
  2. Oferta nr 2.  Przedsiębiorstwo Budowlane „INŻBUD” Tomasz Zieliński, ul. Radkowska 61A, 57-402 Nowa Ruda, liczba uzyskanych pkt: 99,24 w tym cena: 59,24; KPC-1: 30; KPC-2: 10      

 

UZASADNIENIE WYBORU:

W niniejszym postępowaniu ważne/a oferta/y wpłynęła/y od 2 Wykonawców. Kierując się jednakowymi kryteriami oceny ofert przedstawionymi w SIWZ tj. ”Cena ofertowa brutto” – C (60%); ” Gwarancja” – G (30%), „Termin wykonania DP” – T (10%).   ww. oferta jako ważna uznana została za najkorzystniejszą, gdyż uzyskała największą liczbę punktów łącznie w przejętych kryteriach oceny ofert.

 

  • Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania - brak
  • Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone – brak
  • Informacje, o których mowa w art. 92 ust.1 pkt. 5 i 6 – nie dotyczy
  • W zamówieniu nie wystąpiły przesłanki do unieważnienia postępowania.

 

POUCZENIE:

Ponieważ w postępowaniu złożono więcej niż jedną ofertę, na podstawie Art. 94. ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze .zm.) zawarcie umowy w sprawie ww. zamówienia publicznego może nastąpić nie krótszym, niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem, lub drogą elektroniczną, po wypełnieniu formalności wymaganych przed podpisaniem umowy określonych w SIWZ. Zgodnie z art. 180. ust. 2 ww. ustawy wniesienie odwołania do Prezesa Izby przysługuje na czynności wymienione ww. przepisie.

 

Z up. BURMISTRZA

Zastępca Burmistrza

Mariusz Fleszar

 

 

 

 

Wyk. w 1 egz. MK/MK

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - IR.271.26.2020 z dnia 02-12-2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:02.12.2020 10:28
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:02.12.2020 10:28
Liczba wyświetleń dokumentu: 74