O G Ł O S Z E N I E
S E S J A
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU

odbędzie się w dniu 9 grudnia  2020 roku  o godz. 1400  w   sali narad Rady Miejskiej  przy ul. Zdrojowej 27 z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.
2.    Ustalenie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej nr XXVI/2020 z dnia 29.10.2020 r.
4.    Rozpatrzenie projektów uchwał:
a)    w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kudowa-Zdrój  2021 rok,
b)    w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla gminy Kudowa-Zdrój na lata 2021-2023,
c)    w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy działki nr 47 obręb Brzozowie (AM-3) na czas nieoznaczony,
d)    w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogram opracowania strategii rozwoju gminy, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
e)    w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Powiatu Kłodzkiego na lata 2021-2030, będącej strategią rozwoju ponadlokalnego,
f)    w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa -Zdrój,
g)    w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok,
h)    w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji niepublicznym przedszkolom prowadzonym na terenie w Gminy Kudowa-Zdrój przez inne niż Gmina Kudowa-Zdrój osoby prawne i osoby fizyczne w wysokości wyższej niż określona w art. 17 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
i)    w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/248/13 Rady Miejskiej w Kudowie-Zdroju z dnia                        6 listopada 2013 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
       oraz  głosowanie w sprawie ich podjęcia.
5.    Sprawozdanie Burmistrza Miasta  z prac w okresie międzysesyjnym.
6.    Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia  radnych.
7.    Wnioski i oświadczenia mieszkańców Gminy.
8.    Zamknięcie sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Kudowy-Zdroju

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sesja Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju - 9.12.2020 r
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:01.12.2020 10:54
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:01.12.2020 10:54
Liczba wyświetleń dokumentu: 92