Zarządzenie   Nr 0050.234.2020

Burmistrza Miasta  Kudowa-Zdrój

z dnia 30 listopada 2020 r.

 

 

w sprawie wydzierżawienia lokalu użytkowego będącego  własnością  Gminy Kudowa-Zdrój

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 713), oraz art. 13 ust.1, art. 25 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1990), w związku z §1 oraz §4 uchwały nr V/20/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kudowa-Zdrój (Dz.Urz. Woj. Doln. 1095) Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1

  1. Przeznacza się do wydzierżawienia na okres 3 lat, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, lokal użytkowy o łącznej powierzchni  użytkowej 3,60 m², znajdujący się na parterze budynku przy ul. Zdrojowej 48 w Kudowie-Zdroju, położonego na działce nr 225/1 obręb Stary Zdrój AM-9, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-usługowej.
  2. Ustala się stawkę wywoławczą miesięcznego czynszu dzierżawnego za lokal użytkowy określony w § 1 pkt 1 w wysokości 500,00 zł + 23% VAT (słownie: pięćset złotych 00/100 + 23% VAT).

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Aneta Potoczna

Burmistrz Miasta

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 0050.234.2020
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Data publikacji:01.12.2020 10:24
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Arkadiusz Sip
Data aktualizacji:01.12.2020 10:24
Liczba wyświetleń dokumentu: 27