OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju:

 1. Stanowisko pracy: do spraw obsługi kasowej i klienta.
 2. Niezbędne wymagania od kandydatów.
 1. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
 2. Brak skazania za przestępstwo umyślne lub skarbowe umyślne.
 3. Nieposzlakowana opinia.
 4. Wykształcenie średnie lub wyższe.
 5. Co najmniej 3 letni staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego.
 6. Umiejętność obsługi komputera, znajomość pakietu Microsoft Office.
 7. Znajomość przepisów prawnych regulujących ustrój i kompetencje samorządu gminnego, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy
  o ochronie danych osobowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 1. Dodatkowe wymagania od kandydatów.
 1. Obowiązkowość, rzetelność, komunikatywność.
 2. Odpowiedzialność, systematyczność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność radzenia ze stresem w sytuacjach konfliktowych, zdolność do rozwiązywania problemów, sumienność w wykonywaniu powierzonych obowiązków.
 3. Posiadanie prawa jazdy kat. B.
 1. Zadania wykonywane na stanowisku.
 1. Prowadzenie obsługi kasowej na potrzeby Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju.
 2. Obsługa komputera w zakresie programu kasowego służącego do ewidencjonowania obrotów kasowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.
 3. Prowadzenie rejestru korespondencji Urzędu Miasta.
 4. Przygotowywanie korespondencji do wysyłki.
 5. Obsługa i monitorowanie urzędowej poczty elektronicznej w systemie INTRADOK.
 6. Udzielanie kompleksowych informacji osobom korzystającym z usług Urzędu, w tym:

a) informacji o sprawach załatwianych w poszczególnych referatach i na samodzielnych stanowiskach,

b) informacji o obowiązujących procedurach załatwiania spraw.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku.

 

Miejsce pracy: Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze oraz obsługą urządzeń biurowych. Wynagrodzenie zostanie ustalone indywidualnie zgodnie
z obowiązującym Regulaminem Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju.

 
Praca w wymiarze etatu.

 

6. Wymagane dokumenty:

 

 1. wniosek o zatrudnienie,
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie BIP lub w Referacie Organizacyjnym, Oświaty i Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju,
 4. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
 5. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu
  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe wraz z klauzulą wynikającą z art. 233 kodeksu karnego. Wyłoniony kandydat, przed zawarciem umowy o pracę, winien przedłożyć potwierdzenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
 6. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu
  z pełni praw publicznych,
 7. kopie świadectw pracy z zakończonych okresów zatrudnienia lub zaświadczenie
  o  zatrudnieniu, w przypadku pozostawania w stosunku pracy – w celu potwierdzenia okresu zatrudnienia,
 8. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje i staż pracy.

Kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem i opatrzone klauzulą „Za zgodność z oryginałem”. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone podpisaną przez kandydata klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r.
o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. z 2019 r. Dz.U. poz. 1282)”.

7. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy z 27.08.1997r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju w zamkniętej kopercie z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko do spraw obsługi kasowej i klienta”

w terminie do dnia 11 grudnia 2020 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

   9. Informacje dodatkowe.

    1)  Postępowanie konkursowe obejmuje dwa etapy: ocenę formalną tj. analizę wszystkich złożonych

        dokumentów oraz rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami. Rozmowę kwalifikacyjną oraz test
        z podstawowej wiedzy dot. funkcjonowania samorządu gminnego przeprowadzi
        Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój w trybie przewidzianym
        ustawą o pracownikach samorządowych.

   2) O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub
       drogą elektroniczną na adres e-mail.

   3) Dokumenty rekrutacyjne złożone po terminie, bez zastrzeżonej formy papierowej lub niekompletne,
       podlegają odrzuceniu, a kandydat nie zostaje dopuszczony do dalszego etapu postępowania.

   4) Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania dokumentów
        rekrutacyjnych oraz przyjmowania ww. dokumentów poza ogłoszeniem.

   5) Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu
        Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju.

    6) Informacje w sprawie naboru można uzyskać pod nr tel. 74-862-17-15.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój, Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju,
  ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój, tel. 748621700, e-mail:ido@kudowa.pl
 3. Dane osobowe są zbierane w celu przeprowadzenia rekrutacji – na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
 4. Pozyskane dane będą przechowywane przez okres rekrutacji. Po jej zakończeniu/zatrudnieniu dokumenty osoby wyłonionej w wyniku naboru zostaną włączone do akt osobowych. Oferty, które nie spełniły wymogów formalnych zostaną niezwłocznie zwrócone kandydatom. Dane osób, które zostały wskazane jako kolejni kandydaci do zatrudnienia będą przechowywane przez okres trzech miesięcy od zakończenia naboru lub zatrudnienia osoby wyłonionej w trakcie naboru – następnie, w przypadku, gdy nie dojdzie do zatrudnienia tych osób, ich oferty zostaną przesłane na adres wskazany w ofercie. Protokoły z posiedzeń Komisji do spraw naboru posiadają kategorię archiwalną A, natomiast pozostała dokumentacja przebiegu procesu rekrutacji jest przechowywana przez okres 5 lat, a następnie, po uzyskaniu zgody Archiwum Państwowego – brakowana.
 5. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do własnych danych, prawo
  do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
 7. Może Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych,
  co będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrywania Pańskiej kandydatury
  na późniejszym etapie rekrutacji.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych wskazanych w ogłoszeniu o naborze jest obligatoryjne,
a w pozostałym zakresie – dobrowolne. Niepodanie danych obligatoryjnych skutkuje brakiem rozpatrzenia kandydatury.

Aneta Potoczna

Burmistrz Miasta

 

Kudowa-Zdrój, dnia 30.11.2020 r.

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE-stanowisko pracy: do spraw obsługi kasowej i klienta.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Data publikacji:30.11.2020 09:54
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Arkadiusz Sip
Data aktualizacji:30.11.2020 09:54
Liczba wyświetleń dokumentu: 149