Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 74/866 13 51

  

 Znak sprawy: IR.271.14.2020

Kudowa-Zdrój, 09-09-2020 r. 

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie Art. 92. ust. 1 ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Gmina Kudowa-Zdrój zawiadamia, że w postępowaniu pn.: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Bluszczowej, Szafirkowej i Liliowej w Gminie Kudowa-Zdrój, realizowanej w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2020-07-23 pod numerem 565123-N-2020, jako najkorzystniejsza wybrana została:

Oferta nr 3.  Instalatorstwo Elektryczne mgr inż. Jarosław Łuczak,  ,  ul. Kilińskiego 2, 57-320 Polanica-Zdrój, liczba uzyskanych pkt: 100 w tym cena: 60; KPC-1: 40

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z przyznaną ofertom punktacją w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją:

 

  1. Oferta nr 3.  InstalatorstwoElektryczne mgr inż. Jarosław Łuczak,  ,  ul. Kilińskiego 2, 57-320 Polanica-Zdrój, liczba uzyskanych pkt: 100 w tym cena: 60; KPC-1: 40   
  2. Oferta nr 2.  Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych ""Migacz"" Leszek Migacz,, ul. Sportowa 1, 58-405 Krzeszów, liczba uzyskanych pkt: 80,02 w tym cena: 40,02; KPC-1: 40   
  3. Oferta nr 4.  Usługi Elektryczne Jerzy Kuźma,  , ul. Stara Osada 33c, 57-400 Nowa Ruda, liczba uzyskanych pkt: 76,07 w tym cena: 36,07; KPC-1: 40   
  4. Oferta nr 5.  Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa w Bystrzycy Kłodzkiej, , ul. Sienkiewicza 10c,  57-500 Bystrzyca Kłodzka, liczba uzyskanych pkt: 74,05 w tym cena: 34,05; KPC-1: 40   
  5. Oferta nr 1.  SPARK SP. Z O.O., Frankowo 14A, 64-113 Osieczna, - Wykonawca nie oceniany   

 

UZASADNIENIE WYBORU

W niniejszym postępowaniu oferty wpłynęły od 5-ciu Wykonawców. Kierując się kryteriami oceny ofert przedstawionym w SIWZ tj. w  kryteriach: ”Cena ofertowa brutto - C” - 60%. ; Gwarancja – G (KPC-1)” – 40%; ww. oferta uznana została za najkorzystniejszą, gdyż uzyskała największą liczbę punktów łącznie tj. 100,00  w przejętych kryteriach oceny ofert z ofert ważnych.

  • Informacje, o których mowa w art. 92 ust.1 pkt. 5 i 6 – nie dotyczy
  • W zamówieniu nie wystąpiły przesłanki do unieważnienia postępowania.

 

 

Z up. BURMISTRZA

Zastępca Burmistrza

Mariusz Fleszar

 

 

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - IR.271.14.2020 z dnia 09-09-2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:09.09.2020 14:33
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:09.09.2020 14:33
Liczba wyświetleń dokumentu: 109